PGNiG dementuje fake news w sprawie cen gazu

13 stycznia 2022, 06:45 Alert

PGNiG wydało oświadczenie w sprawie transakcji zabezpieczających na rynku gazu. Spółka poinformowała, że podejmowane w tym zakresie działania są elementem długoterminowego zarządzania ryzykiem zmienności cen towarów, walut i stopy procentowej.

Podziemny magazyn gazu. Fot. PGNIG.
Podziemny magazyn gazu. Fot. PGNIG.

– W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji na temat transakcji zabezpieczających zawieranych przez PGNiG, informujemy, że podejmowane w tym zakresie działania są elementem długoterminowego zarządzania ryzykiem zmienności cen towarów, walut i stopy procentowej. Jest to powszechnie przyjęta praktyka, stosowana w całej branży obrotu gazem – czytamy w komunikacie.

Jednym z instrumentów wykorzystywanych w tym celu są kontrakty swap na indeksy cen gazu, które mają ograniczyć wpływ wahań ceny nabycia i zbycia paliwa gazowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wartość tych instrumentów jest pochodną ceny (wartości indeksów cen) gazu. Gwałtowny wzrost notowań gazu w trzecim kwartale 2021 roku przełożył się na odpowiedni wzrost wartości instrumentów zabezpieczających. Innymi słowy, ten sam wolumen instrumentów pochodnych po wzroście cen będzie miał wyższą wycenę w wyniku wzrostu wartości instrumentu bazowego.

– Wypłata na instrumentach finansowych jest równoważona pozytywnym wynikiem z działalności na rynku fizycznym i odwrotnie. A zatem instrumenty są zawierane w celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności na rynku fizycznym na stałym poziomie, a nie w celu skorzystania ze wzrostów lub spadków cen towarów, walut lub stóp procentowych. Dlatego ocena działalności PGNiG powinna brać pod uwagę wszystkie elementy składające się na wynik finansowy, a nie tylko jedną składową – podkreśla spółka.

PGNiG zaznacza, że instrumenty zabezpieczające nie mają wpływu na ceny gazu dla odbiorców.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Nie przyłączymy nowych domów do gazu, jeśli PSG nie dostanie nowych środków