Gorszy wynik PGNiG między innymi przez tańsze węglowodory

15 lutego 2020, 08:00 Alert
ASC_0364
Fot. PGNiG

Raport bieżący PGNiG pokazuje szacunkowe pogorszenie wyników w ostatnim kwartale 2019 roku. Jedną z przyczyn jest spadek cen ropy i gazu.l;.”|
?

Zarząd Grupy Kapitałowej PGNiG informuje w raporcie bieżącym, że w wyniku cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych segmentach działalności skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku został pomniejszony o około 559 mln zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in.: odpis z tytułu utraty wartości składników majątku trwałego – 226 mln zł (w tym w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie – 212 mln zł), a także odpis z tytułu utraty wartości zapasów gazu wysokometanowego – 339 mln zł (segment Obrót i Magazynowanie).

PGNiG podaje, że na wyniki finansowe Grupy w IV kwartale 2019 roku wpływ miały:

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

 • spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 11 procent w relacji do IV kwartału 2019 roku;
 • niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8 procent oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii („TGE”) o 41 procent w porównaniu do IV kwartału 2018 roku 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:
 • niższe o 11 procent notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 3% r/r;
 • istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
 • wyższa o 2,5 procent średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 roku;
 • wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -339 mln PLN, przy zwiększeniu odpisu gazu na -15 mln PLN w IV kwartale 2018 roku;
 • wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +188 mln zł (w IV kwartale 2018 roku: +45 mln zł). 3. W segmencie Dystrybucja:
 • niższa o 5 procent taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 roku;
 • wyższa średnia temperatura w IV kwartale 2019 r. o 1,9 °C r/r;
 • niższy wpływ salda przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -174 mln zł w IV kwartale 2019 roku wobec -308 mln zł rok wcześniej.

W segmencie Wytwarzanie:

 • stabilne przychody ze sprzedaży ciepła (spadek o -1 procent r/r) przy wyższej średniej temperaturze w IV kwartale 2019 roku i niższych wolumenach sprzedaży ciepła oraz wyższej r/r taryfie na sprzedaż ciepła w PGNiG TERMIKA SA;
 • wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +15 procent r/r przy niższym wolumenie sprzedaży i wyższych notowaniach cen energii elektrycznej;
 • stabilne r/r koszty węgla do produkcji;
 • rozwiązanie rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 w kwocie +85 mln PLN.

PGNiG informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za IV kwartał i 2019 rok nastąpi w dniu 12 marca 2020 roku.

PGNiG