PKO TFI i PKO BP uruchamiają fundusz na rzecz rozwoju OZE

19 stycznia 2021, 18:15 Alert

PKO TFI we współpracy z PKO Bankiem Polskim uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stabilnych stóp zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Fot. Johan Bros / Pexels.com
Fot. Johan Bros / Pexels.com

PKO TFI, ściśle współpracując z PKO Bankiem Polskim, uruchomiło nowy, specjalny fundusz – PKO Energii Odnawialnej – fizan. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego uczestników w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych aktywów – głównie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

– To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł – powiedział Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie często nie tylko tańsza w porównaniu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, ale również przynosi satysfakcjonujące stopy zwrotu dla inwestorów. Stabilność przychodów funduszu będzie wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach tzw. aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu. W efekcie fundusz będzie mógł regularnie dzielić się zyskami, w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

– Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej – fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialnąprzyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń – wyjaśnił dr Sławomir Sklinda, który będzie zarządzać nowym funduszem.

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej – fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane. – Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze – dodał dr Sławomir Sklinda.

PKO TFI zastrzega, że – z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów. Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.

PKO TFI/Michał Perzyński