Nam: Polska i Korea mogą połączyć siły na globalnym rynku jądrowym (ROZMOWA)

24 maja 2022, 07:35 Atom

Duże komercyjne elektrownie jądrowe są niezbędne, aby Polska mogła osiągnąć neutralność węglową. Według mojej wiedzy rząd polski nie uważa obecnie SMR za substytut dużych elektrowni komercyjnych. KHNP jest przygotowane do współpracy z Polską. Jestem przekonany, że oba kraje mogą połączyć siły, aby w przyszłości wspólnie wejść na światowy rynek reaktorów SMR – mówi Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Źródło: pikist.com

BiznesAlert.pl: Jak ma działać mechanizm wsparcia KHNP w ramach PPEJ?

Yoh-Shik Nam: Mając na uwadze, że finansowanie jest bardzo ważnym czynnikiem w polskim programie energetyki jądrowej, KHNP poważnie rozważa tę kwestię od momentu podjęcia decyzji o przedstawieniu propozycji polskiemu rządowi.

Przedstawiliśmy plan finansowania zawierający różne rozwiązania finansowe, opracowane po wielu dyskusjach i analizach z renomowanym międzynarodowym bankiem komercyjnym, którego wyznaczyliśmy na doradcę finansowego na potrzeby polskiego programu energetyki jądrowej. W ofercie zostały zawarte takie aspekty jak optymalny stosunek długu do kapitału własnego (D/E), struktura finansowa, model taryfowy, założenia techniczno-finansowe oraz macierz alokacji ryzyka.

Do oferty dołączyliśmy również referencje, które otrzymaliśmy od różnych państwowych instytucji finansowych, takich jak K-EXIM (Export-Import Bank of Korea), K-SURE (Korean Trade Insurance Corporation) i KIND (Korea OverseasInfrastructure& Urban Development Corporation), i przekazaliśmy je polskiemu rządowi.

KHNP planuje sfinansować polski program energetyki jądrowej obejmujący budowę sześciu bloków poprzez zorganizowanie trzech transz finansowania, z których każda obejmuje dwa bloki, aby stworzyć konkurencyjną taryfę i zapewnić wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego.

Przewiduje się, że większość finansowania 49 procent udziałów, które będą należały do Korei, zostanie zapewniona poprzez inwestycje kapitałowe KHNP oraz wsparcie kredytowe ze strony koreańskich państwowych instytucji finansowych, w tym koreańskich AKE. W przypadku wybrania KHNP na głównego wykonawcę budowy polskiej elektrowni jądrowej, zostanie przewidziane dodatkowe wsparcie kredytowe ze strony różnych międzynarodowych banków komercyjnych.

Czy KHNP miałoby się stać udziałowcem PEJ?

Polski rząd oficjalnie ogłosił, że poszukuje partnera, który jako dostawca technologii mógłby zainwestować w projekt jądrowy do 49 procent udziałów kapitałowych i KHNP zamierza spełnić te wymagania.

KHNP jest dużym przedsiębiorstwem o łącznej wartości aktywów sięgającej około 51 mld USD (65 bln KRW) i doskonałych światowych ratingach kredytowych, takich jak Aa2 (Moody’s), AA (S&P) i AA- (Fitch).

Jeśli chodzi o szczegóły inwestycji kapitałowych, rozważamy ich różne rodzaje, takie jak kapitałowy kredyt pomostowy (EBL), zaangażowanie kapitału własnego, pożyczka od udziałowców oraz wykorzystanie przychodów z przedwstępnego oddania do eksploatacji (PCR). W zależności od preferencji polskiego rządu, KHNP może zabezpieczyć dodatkowe inwestycje finansowe od instytucji krajowych i międzynarodowych. Mając na uwadze powyższe, KHNP posiada wystarczające kompetencje do zapewnienia finansowania kapitałowego dla polskiego projektu i jest gotowe do prowadzenia dalszych rozmów z polskimi władzami w każdym momencie.

Jaki jest plan wsparcia rządu Korei?

Korea jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Polski. Przyjazne stosunki między naszymi państwami trwają od ponad 30 lat, od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1989 roku. Od 2013 roku, kiedy to oba kraje podniosły rangę więzi do rangi partnerstwa strategicznego, rozwinęły się między nimi bliższe relacje handlowe.

Koreańskie przedsiębiorstwa, takie jak Samsung, LG, Hyundai, POSCO i KT, weszły już na polski rynek i uczestniczyły w krajowych projektach. Incheon International Airport Corporation została wybrana na strategicznego doradcę przy projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przez ostatnie pięć lat rząd koreański i KHNP wyrażali duże zainteresowanie udziałem w polskim projekcie budowy elektrowni jądrowej, jednocześnie pozostając w stałym kontakcie z polskim rządem.

W ciągu ostatnich pięciu lat rząd koreański dążył do transformacji energetycznej i rozsądnie dostosował udział energii jądrowej w krajowym miksie energetycznym. Prowadzi politykę transformacji energetycznej i zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, jednocześnie silnie wspierając eksport technologii jądrowych.

Dzięki aktywnemu wsparciu rządu 9 marca w wyborach prezydenckich wybrano nowego prezydenta Korei, a 10 maja odbyła się ceremonia jego zaprzysiężenia. Zgodnie z obietnicami nowego rządu, planowane jest zwiększenie produkcji energii jądrowej i znacznie silniejsze wsparcie eksportu technologii jądrowych.

Jedną z głównych obietnic jest to, że rząd dąży do wykorzystania energii jądrowej i OZE do osiągnięcia neutralności węglowej. Ponadto zobowiązuje się do aktywniejszego wsparcia eksportu technologii jądrowych, na przykład poprzez utworzenie ogólnorządowej organizacji promującej ich eksport. Jednocześnie oczekuje się rozszerzenia i ożywienia współpracy w sektorze małych reaktorów modułowych (SMR), ponieważ rząd obiecuje wsparcie dla rozwoju i eksportu SMR.

KHNP będzie kontynuować aktywne działania na rzecz polskiego projektu budowy elektrowni jądrowej, tak aby udział w nim mógł doprowadzić do wzmocnienia strategicznego partnerstwa między Polską a Koreą, przy jednoczesnym wsparciu polityki nowego rządu w zakresie eksportu technologii jądrowych.

Propozycja złożona przez KHNP zawiera pakiet współpracy wskazujący na aktywne wsparcie ze strony nowego rządu. Obszary współpracy obejmują sektor elektroenergetyczny oraz jądrowy. Pakiet obejmuje w szczególności szeroką współpracę w obszarze niejądrowym, takim jak opieka medyczna i edukacja, a także współpracę technologiczną w zakresie półprzewodników i czwartej rewolucji przemysłowej, które są głównymi obszarami zainteresowania polskiego rządu.

Wprowadzenie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie koreańskiej technologii jądrowej przyczyniło się do zacieśnienia współpracy między Koreą a ZEA oraz aktywnej współpracy w różnych dziedzinach poza przemysłem jądrowym.

Współpraca w sektorze jądrowym może przyczynić się do ożywienia w innych dziedzinach, co powinno przynieść efekt synergii dla obu państw.

KHNP zaproponowało optymalną cenę za zapewnienie 49 procent finansowania kapitałowego w sposób stabilny, zgodnie z wymogami polskiego rządu, przy aktywnym wsparciu rządu koreańskiego, jednocześnie podkreślając, że jest najlepszym partnerem dla polskiego projektu budowy elektrowni jądrowej.

Planuje się, że większość finansowania 49 procent udziałów, które będą w posiadaniu strony koreańskiej, zostanie zapewniona poprzez inwestycje kapitałowe KHNP oraz wsparcie kredytowe ze strony koreańskich państwowych instytucji finansowych, w tym AKE.

Jaki jest pogląd KHNP na możliwość ukończenia pierwszego reaktora w 2033 roku?

KHNP zaproponował optymalny harmonogram w oparciu o swoje doświadczenia z budowy reaktorów APR1400 w Korei i innych krajach. Mając na uwadze, że polski rząd ma zamiar rozpocząć pracę nad pierwszym reaktorem, KHNP może zakończyć jego budowę do 2033 roku, o ile projekt będzie przebiegał zgodnie z planem, według PPEJ.

KHNP jest wiarygodnym dostawcą, który od 50 lat nieprzerwanie buduje nowe elektrownie jądrowe w kraju i za granicą. Mimo że wiele innych projektów miało znaczne opóźnienia i przekroczenia budżetów, KHNP dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i doskonałej technologii sprawnie i z powodzeniem realizował swoje projekty w terminie i w ramach budżetu.

W szczególności, nasz sukces w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich udowodnił możliwości KHNP w zakresie zarządzania projektami w światowym przemyśle jądrowym. W rezultacie bloki Barakah 1 i 2 z powodzeniem rozpoczęły komercyjną eksploatację odpowiednio w kwietniu 2021 roku i marcu 2022 roku, a budowa pozostałych bloków przebiega bezproblemowo i zgodnie z planem.

Zdolności KHNP w zakresie zarządzania projektami pozwolą zapewnić pomyślne i terminowe ukończenie polskich elektrowni jądrowych.

Czy SMR to alternatywa?

Duże komercyjne elektrownie jądrowe są niezbędne, aby Polska mogła osiągnąć neutralność węglową. Według mojej wiedzy rząd polski nie uważa obecnie SMR za substytut dużych elektrowni komercyjnych. Jednak na podstawie aktualizacji PEP2040 opublikowanej w marcu ubiegłego roku uważamy, że polski rząd rozważa wykorzystanie technologii SMR w dużych komercyjnych elektrowniach jądrowych i oczekujemy, że obszar SMR w Polsce będzie się dalej rozwijał.

KHNP podejmuje wysiłki na rzecz rozwoju technologii SMR, takich jak SMART (System-integrated Modular Advanced ReacTor) oraz innowacyjne technologie SMR (i-SMR).

Przykładowo KHNP opracowało SMART i w lipcu 2012 roku uzyskało pierwsze na świecie standardowe zatwierdzenie projektu (SDA) dla reaktorów SMR. Obecnie oczekujemy na ocenę SDA dla zaktualizowanej wersji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a naszym celem jest uzyskanie SDA do grudnia 2022 roku.
Oprócz SMART, KHNP opracowuje również i-SMR, który jest bardziej zaawansowany pod względem bezpieczeństwa i ekonomii. Innowacyjny reaktor SMR to reaktor wodny ciśnieniowy typu integralnego o mocy 170 MWe. Angażujemy się w jego rozwój, aby zakończyć proces licencjonowania do 2028 roku i wejść na rynek zagraniczny do 2030 roku.

Bazując na tych doświadczeniach w zakresie rozwoju technicznego, KHNP jest przygotowane do współpracy w sektorze SMR również z Polską. Jestem przekonany, że oba kraje mogą połączyć siły, aby w przyszłości wspólnie wejść na światowy rynek reaktorów SMR.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

Tauron chce uwzględnić SMR-y w swojej strategii