Porozumienie Polska-USA-Ukraina: Rosja używa gazu do polityki. Odpowiedź to rozwój dostaw LNG

31 sierpnia 2019, 16:30 Alert
Porozumienie Polska-USA-Ukraina fot Biuro Pełnomocnika Rządu ds strategicznej infrastruktury energetycznej
Porozumienie Polska-USA-Ukraina. Fot. Biuro Pełnomocnika Rządu ds strategicznej infrastruktury energetycznej

Znamy treść porozumienia o współpracy Polski, USA i Ukrainy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. Poniżej publikujemy jego treść za biurem pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Rosja używa gazu do polityki

PODKREŚLAJĄC wzmocnienie strategicznych stosunków łączących Strony od czasu wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 r. i do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. oraz długofalową współpracę między Stronami w zakresie bezpieczeństwa, energii i handlu;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE Wspólną deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, podpisaną 18 września 2018 r. w Waszyngtonie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa, zapowiadającą ustanowienie polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w dziedzinie energii, oraz opierając się na wynikającym z niej Porozumieniu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie dialogu strategicznego w dziedzinie energii;

PRZYWOŁUJĄC Amerykańsko-ukraiński dialog dot. bezpieczeństwa energetycznego ogłoszony we wrześniu 2018 r., jak również zobowiązania rządu Ukrainy do implementacji reform, w tym w sektorze energetycznym, oraz zobowiązania Ukrainy do zwiększenia harmonizacji z Unią Europejską oraz jej z zachodnimi sojusznikami, w tym Rzecząpospolitą Polską oraz Stanami Zjednoczonymi;

DOSTRZEGAJĄC nieuczciwe praktyki niektórych państw, w tym Federacji Rosyjskiej, która używają energii jako środka politycznego i ekonomicznego przymusu, oraz wspólny pogląd Stron, że energia nigdy nie powinna być używana jako broń;

PRZYWOŁUJĄC zakłócenia oraz przerwy w dostawach gazu w 2006, 2009, 2014 oraz 2018 r.;

WSPIERAJĄC zasady transatlantyckiej i europejskiej solidarności oraz cele wzmocnionej integracji regionalnej;

UZNAJĄC wzrastające znaczenie projektów takich jak Baltic Pipe, rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej pływającej jednostki regazyfikacji gazu (FSRU) w Zatoce Gdańskiej jako istotnych inwestycji przyczyniających się do dywersyfikacji dostaw energii w Europie;

DOCENIAJĄC wysiłki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy w poszukiwaniu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez kontrakty handlowe z amerykańskimi dostawcami LNG;

oraz

DOSTRZEGAJĄC potencjał bezpieczeństwa energetycznego we wzmożonej współpracy w zakresie gazu ziemnego pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej z perspektywą ustanowienia płynnego regionalnego rynku gazu ziemnego, opierającego się w szczególności na infrastrukturze importowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz infrastrukturze magazynowej Ukrainy;

Wsparcie reform na Ukrainie, rozbudowy i wykorzystania infrastruktury w Polsce i na Ukrainie

OSIĄGNĘŁY NASTĘPUJĄCE POROZUMIENIE:

Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki będą angażowały się w pracę z rządem Ukrainy nad procesem implementacji reform w sektorze gazu naturalnego oraz z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Ukrainy do zwiększenia harmonizacji z wewnętrznym rynkiem gazu ziemnego w Unii Europejskiej, co ma doprowadzić do utworzenia płynnego regionalnego rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Strony będą dążyły do wzmocnienia połączenia gazowego między Rzecząpospolitą Polską oraz Ukrainą poprzez inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości istniejących lub budowę nowych połączeń międzysystemowych oraz usprawnienie handlu transgranicznego, w tym poprzez rewersowe zdolności przesyłowe.

Strony będą kontynuowały współpracę w celu umożliwienia transparentnego oraz niedyskryminacyjnego dostępu do podziemnej infrastruktury magazynowej na Ukrainie oraz związanymi z nią połączeniami międzysystemowymi, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego dla państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Strony będą dążyły do uruchomienia zdolności sektora publicznego i prywatnego dla osiągnięcia regionalnych celów dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu naturalnego, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów finansowych, jeżeli będzie to konieczne.

Niniejsze Porozumienie o współpracy nie ustanawia praw ani obowiązków w zakresie prawa krajowego ani międzynarodowego i może zostać zmienione za wspólną zgodą Stron w formie pisemnej.
Niniejsze Porozumienie o współpracy zaczyna obowiązywać po podpisaniu. Każda ze stron może zakończyć współpracę w dowolnym czasie przekazując pozostałym Stronom powiadomienie na piśmie, co powinno nastąpić przynajmniej 6 miesięcy przed dniem skutecznego zakończenia współpracy.

Podpisano w Warszawie, dnia 31 sierpnia 2019 r. w trzech egzemplarzach w języku angielskim.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej/Wojciech Jakóbik