Ponad 5 mld zł na projekty środowiskowe

2 grudnia 2015, 11:58 Alert
ekologia

(Ministerstwo Środowiska)

Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków na projekty środowiskowe, na które przeznaczono prawie 5,2 mld złotych.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące:

Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach (działanie 2.3)

Co: Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty, świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ile: Budżet konkursu wynosi 5 mld zł.

Do kiedy: Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r.

Ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (działanie 2.4)

Co: Plany ochrony dla obszarów Natura 2000.

Dla kogo: Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie.

Ile: Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Do kiedy: Wnioski można składać do 29 lutego 2016 r.

Poprawy jakości środowiska miejskiego (działanie 2.5)

Co: Rekultywacja obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni.

Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Ile: Budżet konkursu wynosi 84 mln zł.

Do kiedy: Wnioski w konkursie można składać do 29 lutego 2016 r.

Gospodarki odpadami komunalnymi – budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (działanie 2.2)

Co: Projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ile: Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Do kiedy: Wnioski można składać do 29 lutego 2016 r.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju finansowanych projektów oraz wymogów koniecznych do spełnienie przy ubieganiu się o wsparcie znajdują się w ogłoszeniach dla poszczególnych konkursów na stronie POIiŚ 2014-2020.