Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca elektroenergetycznych OSD

7 sierpnia 2020, 15:00 Alert
pge, linie, sieci, energetyka
fot. PGE Dystybucja

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przekazał, że na szczeblu unijnym powstaje europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych – EU DSO Entity.

Podobny organ zrzeszający operatorów systemów przesyłowych (OSP), czyli ENTSO-e, istnieje już od 2009 roku. – Potrzebę utworzenia analogicznej organizacji skupiającej dystrybutorów dostrzegły zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie jak i krajowe organy regulacyjne. Dlatego dystrybutorzy powinni skorzystać z tej możliwości i zabrać głos tak, aby był on słyszalny i reprezentowany na szczeblu unijnym – argumentuje URE.

Współpraca dystrybutorów na szczeblu unijnym

OSD EU powstaje na podstawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (UE) 2019/943. Rozporządzenie to zakłada utworzenie nowego podmiotu w postaci OSD UE, który będzie pełnił funkcję organu technicznego i reprezentującego oraz który będzie oficjalnie częścią procesu prawodawstwa europejskiego. OSD UE zapewni operatorom systemów dystrybucyjnych głos w europejskim układzie instytucjonalnym wobec Komisji Europejskiej, ENTSO-e i ACER.

OSD UE jako organizacja ma reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. Ma być podmiotem eksperckim działającym we wspólnym interesie Unii i zwiększającym efektywność sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłej współpracy z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO-e. OSD UE będzie więc rzeczywistym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących kwestii dystrybucji.

Kiedy i jak zostanie powołany OSD UE?

24 czerwca 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych przekazali ACER i Komisji projekt statutu nowej organizacji, w tym m.in. kodeks postępowania, projekt regulaminu, w tym regulamin konsultacji z ENTSO- e oraz zasady finansowania. W ciągu dwóch miesięcy ACER przedstawi Komisji swoją opinię. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania od ACER opinii Komisja, uwzględniając opinie ACER, wyda opinię o przedłożonych dokumentach. Następnie, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pozytywnej opinii Komisji, OSD powołają podmiot OSD UE oraz przyjmą i opublikują jego statut i regulamin. Pełne powołanie OSD UE nastąpi do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

Organizacja OSD UE będzie składać się z zarządu, grupy doradców strategicznych i ekspertów. Wybór prezesa i zarządu odbędzie się po posiedzeniu inauguracyjnym Organizacji.

Uczestnictwo w OSD UE

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy będą chcieli uczestniczyć w OSD UE, mogą zostać zarejestrowanymi członkami tej organizacji. Formalne uczestnictwo i uruchomienie organizacji nastąpi w I kwartale 2021 r. Obecnie zarejestrowało się 64 operatorów z 10 krajów. Jak dotąd nie zarejestrował się żaden dystrybutor działający na terenie Polski. Rejestracja podmiotów, które chcą zostać członkami organizacji dostępna jest na stronie OSD EU.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki