KE wzywa Polskę do prawidłowej transpozycji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu

27 listopada 2019, 14:45 Alert
Komisja Europejska KE
Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z niezgodnością polskich przepisów z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (rozporządzenie (UE) 2017/1938).

Rygorystyczne warunki

Polskie przepisy nakładają na przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski pewne obowiązki w zakresie magazynowania gazu, które są niezgodne z przepisami unijnego prawa. Chociaż wprowadzenie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa dostaw wykraczających poza obowiązki nałożone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu jest możliwe, to jest ono jednak uzależnione od spełnienia rygorystycznych warunków, takich jak zasada proporcjonalności, niedyskryminacji, braku nadmiernego zakłócenia konkurencji czy nie zaburzania funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Komisja Europejska jest zdania, że przewidziane w polskim prawie wymogi dotyczące magazynowania gazu są niezgodne ze środkami UE mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu. W rozporządzeniu określone zostały wymogi, których muszą przestrzegać wszystkie państwa członkowskie, aby zapobiegać potencjalnym zakłóceniom w dostawach w UE i reagować na te zakłócenia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska

Tobiszowski: Potrzebny jest jednolity polski głos ws. polityki klimatycznej UE