font_preload
PL / EN
Alert PAP 25 lipca, 2019 godz. 8:45   
REDAKCJA

Od przyszłego poniedziałku zmienione zasady programu Czyste Powietrze

smog powietrze fot. Pixabay

Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program „Czyste Powietrze”. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zmiana ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 29 lipca udział w procesie wdrażania programu będą mogły brać udział gminy, które na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ma to ułatwić to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawnić proces jego wdrażania. Przypominamy, że włączenie samorządów do programu rekomendowała Komisja Europejska. Od kilku tygodni wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisują umowy z gminami w sprawie współpracy przy programie. W zmienionych zasadach, które będą obowiązywały od przyszłego poniedziałku usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

W nowych zasadach został zmieniony też maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia z 24 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. W zmienionym programie doprecyzowano też zapis odnośnie kosztów kwalifikowanych źródeł ciepła. Zgodnie z nowymi zasadami w programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Po zmianach beneficjentami programu w przypadku nowobudowanego domu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Z informacji NFOŚiGW wynika również, że zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zgodnie z nowymi zasadami beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Rządowy program „Czyste powietrze” wystartował 19 września 2018 roku. Środki na jego realizację pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a operatorem programu jest 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. To do nich dotychczas składane były wnioski o dofinansowanie termomodernizacji czy wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Oprócz dotacji udzielane są również pożyczki. Budżet programu na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł ma być przeznaczone na dotacje, a 39,7 mld zł na pożyczki.

Zdefiniowane w programie cele mówią między innymi, że jego realizacja ma doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej co najmniej 3 mln budynków mieszkalnych i wymiany co najmniej 3 mln nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz instalacje co najmniej 50 tys. niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych. Z ostatnich informacji resortu środowiska wynika, że od startu programu wpłynęło ponad 66 tys. wniosków na ponad 1,5 mld zł, a do 12 lipca pozytywne decyzje wydano wobec 29 tys. wniosków na kwotę 600 mln zł.

Polska Agencja Prasowa