Od przyszłego poniedziałku zmienione zasady programu Czyste Powietrze

25 lipca 2019, 08:45 Alert
smog powietrze
Dym z komina,. fot. Pixabay

Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program „Czyste Powietrze”. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zmiana ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 29 lipca udział w procesie wdrażania programu będą mogły brać udział gminy, które na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ma to ułatwić to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawnić proces jego wdrażania. Przypominamy, że włączenie samorządów do programu rekomendowała Komisja Europejska. Od kilku tygodni wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisują umowy z gminami w sprawie współpracy przy programie. W zmienionych zasadach, które będą obowiązywały od przyszłego poniedziałku usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

W nowych zasadach został zmieniony też maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia z 24 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. W zmienionym programie doprecyzowano też zapis odnośnie kosztów kwalifikowanych źródeł ciepła. Zgodnie z nowymi zasadami w programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Po zmianach beneficjentami programu w przypadku nowobudowanego domu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Z informacji NFOŚiGW wynika również, że zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zgodnie z nowymi zasadami beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Rządowy program „Czyste powietrze” wystartował 19 września 2018 roku. Środki na jego realizację pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a operatorem programu jest 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. To do nich dotychczas składane były wnioski o dofinansowanie termomodernizacji czy wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Oprócz dotacji udzielane są również pożyczki. Budżet programu na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł ma być przeznaczone na dotacje, a 39,7 mld zł na pożyczki.

Zdefiniowane w programie cele mówią między innymi, że jego realizacja ma doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej co najmniej 3 mln budynków mieszkalnych i wymiany co najmniej 3 mln nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz instalacje co najmniej 50 tys. niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych. Z ostatnich informacji resortu środowiska wynika, że od startu programu wpłynęło ponad 66 tys. wniosków na ponad 1,5 mld zł, a do 12 lipca pozytywne decyzje wydano wobec 29 tys. wniosków na kwotę 600 mln zł.

Polska Agencja Prasowa