PSE ogłosiło przetarg na negawaty

10 września 2015, 13:07 Alert
Linie wysokiego napięcia

(CIRE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły kolejny przetarg na tzw. redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP, czyli negawaty.

Zgodnie za zapisami ogłoszenia przetargowego OSP będzie mogło żądać od wybranych wykonawców maksymalnie piętnastu redukcji zapotrzebowania w okresie 24 miesięcznego okresu świadczenia usługi w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu, w dni robocze pomiędzy godziną 7.00 a 22.00, jednak nie więcej niż jednej redukcji w ciągu doby. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zwanych pakietami dla różnych zakresów mocy i dla dwóch okresów świadczenia usług. Zakresy mocy ustalono na poziomach od 10 do 20 MW, od 21 do 35 MW, od 36 do 55 MW i od 56 do 90 MW. W każdym z nich oferty można składać dla dwóch okresów od października do marca i od kwietnia do września.

Łączny poziom redukcji na żądanie OSP sięga w ramach tego przetargu 200 MW.

Głównym kryterium wyboru ofert będzie cena (waga 90). Oprócz tego OSP będzie brał pod uwagę długość czasu trwania pojedynczej redukcji (waga 10).

Ogłoszenie opublikowano 4 września, a termin składania ofert upływa 19 października.

Dotychczas PSE ogłosiło pięć przetargów na redukcję zapotrzebowania na żądanie OSP, w których jako wykonawcy zostali wybrani PGE GiEK oraz spółka z grupy Energa – Enspirion. Według informacji OSP dotychczasowe umowy z dostawcami negawatów pozwalają mu na ograniczenie zapotrzebowania na moc o 200 MW