URE: Prawie 130 mln zł przychodu PSE za handel energią na granicy

31 lipca 2018, 06:00 Alert

O przychodach Polskich Sieci Elektroenergetycznych z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej realizowanej na połączeniach wzajemnych w związku z występowaniem ograniczeń systemowych i sposobie ich wykorzystania – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Do zakresu działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie ((WE) 714/2009).

Zgodnie z tymi przepisami oraz wytycznymi w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowym każdego roku do dnia 31 lipca organy regulacyjne publikują sprawozdanie zawierające informacje o kwocie przychodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiające sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi oraz czy łączna kwota dochodu z ograniczeń została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech zalecanych celów, o których mowa rozporządzeniu (WE) 714/2009.

Jak informuje URE w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. polski OSP uzyskiwał przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na przekroju synchronicznym (połączenia z Niemcami, Czechami i Słowacją) oraz na połączeniach wzajemnych niesynchronicznych (połączenia ze Szwecją oraz z Litwą). Przychody te wyniosły prawie 129,304 mln zł, z czego nieco ponad 50,356 mln w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. 78,947 mln zł.

Z informacji URE wynika, że zgodnie z rozporządzenia (WE) 714/2009, wszelkie przychody z tytułu udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w związku z występowaniem ograniczeń systemowych mają być przeznaczone przez operatorów systemów przesyłowych na zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności lub utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieci, w szczególności w nowe połączenia wzajemne.

Jak podaje URE Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PSE, uchwałą z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zdecydowało o zasileniu kwotą prawie 78,677 mln zł funduszu celowego przeznaczonego na finansowanie planowanych inwestycji sieciowych utrzymujących lub zwiększających transgraniczne zdolności przesyłowe. Kwota, która trafiła na fundusz celowy obejmuje odpowiednią część przychodów z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych w całym 2017 r. Z informacji URE wynika, że PSE planuje zastosowanie podobnego mechanizmu dla roku 2018, w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych uzyskanych w roku 2018.

Według stanu na dzień 1 lipca 2017 r. na funduszu celowym zgromadzonych było prawie 946,373 mln zł., a według stanu na 30 czerwca 2018 r. 335,176 mln zł. Wynika to z faktu, że decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PSE z października 2017 r. obniżono wartość funduszu celowego o 689,873 mln zł., jednocześnie podwyższając o tę kwotę kapitał zapasowy spółki). Środki te zostały wydane w latach 2012-2015 na realizacje projektu budowy połączenia Polska – Litwa.

Jak informuje URE w okresie Od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z funduszu celowego wydano też 5,263 mln zł na inwestycje budowy linii 400 kV Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową stacji, linii 400 kV Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową, rozbudową i modernizacją stacji oraz budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska wraz z rozbudową stacji

Jednocześnie PSE zapowiada, że funduszu celowego w latach 2018-2022 współfinansowane będą inwestycje budowy: linii 400 kV Mikułowa-Czarna wraz z rozbudową i modernizacją stacji, linii 400 kV Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową stacji, linii 400 kV Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową, rozbudową i modernizacją stacji, linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska wraz z rozbudową stacji, linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji oraz linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji.

Prognoza wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na funduszu celowym, przewiduje wydatki na poziomie prawie 14,885 mln zł w roku 2018 oraz w wysokości 560,175 mln zł w latach 2019-2022.

CIRE.PL