Pulsar Energia straciła koncesję na obrót energią

26 czerwca 2019, 07:45 Alert
energetyka linie pylon energia elektryczna

20 maja 2019 r. została wydana decyzja o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną firmie Pulsar Energia – poinformował we wtorek Urząd Regulacji Energetyki.

Z informacji Urzędu wynika, że decyzja o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną została doręczona firmie Pulsar Energia w dniu 24 czerwca 2019 r., a spółce przysługuje odwołanie od decyzji Prezesa URE do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia.

Treść decyzji URE wskazuje na to, że cofnięcie koncesji związane jest z niespełnieniem przez firmę warunku dysponowania środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź udokumentowania możliwości pozyskania takich środków

URE zaznaczyło jednocześnie, że spółka ma obowiązek niezwłocznego poinformowania odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji o cofnięciu koncesji oraz skutkach tej decyzji. Jak wyjaśnia Urząd, obowiązek ten wynika z postanowień decyzji o udzieleniu koncesji, które aktualnie obowiązują przedsiębiorcę, w tym m.in. z zapisu, zgodnie z którym koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Jak podkreśla Urząd koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzanie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków.

W grudniu ubiegłego roku pezesz URE po analizie posiadanych dokumentów finansowych wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną kilkunastu podmiotom. Jak uzasadniał wówczas Urząd zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż firmy wobec, których wszczęto postępowanie nie dysponują środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu energią elektryczną.

Na opublikowanej przez URE liście firm zagrożonych utratą koncesji znalazła się wówczas między innymi spółka Pulsar Energia, a także firmy: Audax Energia, Barton Energia, Caldoris Polska, CRE Energia, Energetyczne Centrum, Energia Dla Firm, Energy Match, Energy Polska, Enrex Energy, Horizon Telecommunication, Proton Polska Energia, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo -Produkcyjne Ger-Pol.

CIRE.PL