Rada Ministrów za członkostwem Polski w AIIB

27 sierpnia 2015, 11:15

Rada Ministrów na posiedzeniu 25 sierpnia br. wyraziła zgodę na podpisanie przez Polskę umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Jej ratyfikacja będzie formalnym warunkiem uzyskania przez Polskę członkostwa w tej nowotworzonej międzynarodowej instytucji finansowej. Członkostwo w AIIB wzmocni współpracę gospodarczą i polityczną Polski z Azją oraz stworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorstw.

Polska jako udziałowiec AIIB będzie brała udział w jego zarządzaniu i decyzjach podejmowanych przez organy Banku, będzie mogła wpływać na jego bieżące i strategiczne działania. Członkostwo w AIIB będzie elementem budowy sprzyjającego klimatu politycznego w stosunkach z Azją, służącego realizacji celów gospodarczych w średnim i długim okresie.

World map with Asia magnified by loupe

Dalszy rozwój polskiej gospodarki i jej modernizacja wymaga podnoszenia konkurencyjności polskich podmiotów, zarówno poprzez zwiększanie ich efektywności i innowacyjności jak i wspieranie ich obecności na światowych rynkach. Jedną z dróg realizacji tego celu może być udział polskich producentów i usługodawców w realizacji projektów finansowanych przez AIIB (jak również przez inne międzynarodowe instytucje finansowe, których Polska jest członkiem – Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Udział Polski w AIIB może ułatwiać dostęp do procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców i dostawców ww. projektów jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu możliwościach.

Współfinansowanie przez Bank projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem polskich podmiotów, nawet w niewielkim zakresie, w tym jako podwykonawców, zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo finansowe takich projektów, gdyż Bank dodatkowo sprawdza wiarygodność kontrahentów i przesłanki ekonomiczne całego przedsięwzięcia. Jest to szczególnie ważne dla tych polskich podmiotów, które dopiero budują lub planują swoje relacje z partnerami z rynku azjatyckiego.

W kontekście rosnącego znaczenia inicjatywy „Jeden Pas i Jeden Szlak”, Polska może odgrywać w tym przedsięwzięciu istotną rolę, jako pierwszy kraj UE na trasie rewitalizowanego Jedwabnego Szlaku. Rozwój bezpośrednich połączeń morskich i kolejowych (a w perspektywie również drogowych) pomiędzy Azją a Unią Europejską ma stać się jednym z obszarów zaangażowania nowego Banku. Projekty w tym obszarze mogą stwarzać dla polskich przedsiębiorców szansę na rozpoczęcie nowej lub poszerzenie dotychczasowej działalności.

Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy wystawione zostanie pełnomocnictwo dla Ambasadora RP w Pekinie. Podpisanie umowy powinno nastąpić do 31 grudnia br.

Źródło: Ministerstwo Finansów