Znamy zwycięzców rankingu Water City Index 2020

18 listopada 2020, 18:15 Alert

Podczas tegorocznego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit zostały ogłoszone wyniki rankingu Water City Index 2020 (WCI). Statuetki otrzymało dziewięć miast wyróżnionych w ramach trzech rankingów: metropolie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości. Raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania zarządzania zasobami wody w polskich miastach.

Źródło: Open Eyes Economy Summit

Water City Index 2020

Indeks stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 roku. W odróżnieniu do zeszłorocznej edycji, WCI 2020 został odrębnie przygotowany dla: metropolii (8), kategorii miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach czterech obszarów oraz 14 kategorii:

• życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury)
• kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska)
• zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu)
• gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny)

Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. A oto zwycięzcy rankingu Water City index 2020:

RANKING GŁÓWNY DLA METROPOLII
1. miejsce WROCŁAW
2. miejsce BYDGOSZCZ
3. miejsce GDAŃSK

Źródło: Open Eyes Economy Summit

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU
1. miejsce GLIWICE
2. miejsce RZESZÓW
3. miejsce ŚWINOUJŚCIE

Źródło: Open Eyes Economy Summit

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
1. miejsce SZCZYTNO
2. miejsce MALBORK
3. miejsce MRĄGOWO

Źródło: Open Eyes Economy Summit

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać tutaj.

Autorzy rankingu WCI 2020

Za realizację WaterCity Index 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Oto oni:

• Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
• Dr Michał Kudłacz, Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES
• Dr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis
• Marcin Ćmielewski, Specjalista ds. Gospodarki Wodnej w Arcadis
Do współpracy zostali zaproszeni również eksperci Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarze mediów branżowych.

Misja WCI

Problemy miast na świecie, w tym również w Polsce coraz mocniej dotyczą kwestii racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody w warunkach coraz silniej zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie i susze oraz zanieczyszczenia wód), o długotrwałych konsekwencjach. Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. O wodzie pamiętamy, gdy sama się o siebie upomni. Przeobrażenia jakie zachodzą wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęstością zaludnienia, prowadzą do konsekwencji w różnych sektorach gospodarki oraz w polityce wodnej. Dlatego niezbędne jest prowadzenie systematycznej i usystematyzowanej debaty na temat polityki wodnej miast w Polsce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast,naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

– W obliczu zmian klimatu i pogłębiania się dramatycznych ich konsekwencji, globalna perspektywa rozumienia wyzwania jakim jest gospodarowanie wodą i konieczność podejmowania działań w skali globalnej jest oczywista. Jednocześnie musi się zmienić podejście do problemu wody – z reaktywnego na prospektywne (from response to preparedness). To pociąga za sobą transformację myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do zmian klimatu, których cofnąć się nie da. Dlatego kontynuujemy tworzenie rankingu Water City Index (Indeks Wodnych Miast), które nadal jest w Polsce przedsięwzięciem nowatorskim. Stanowi zaczyn do dyskusji samorządów terytorialnych oraz z samorządami terytorialnym i na temat możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów wody – podkreśla prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Projekty, w które jest zaangażowany Arcadis często bezpośrednio dotyczą zmian klimatu lub temat ten jest jednym z ich elementów.Gospodarka wodna jest najczęściej wskazywanym obszarem,który wymaga interwencji i poprawy. Takie wyniki zauważamy bez względu na to czy analizy i projekty dotyczą przestrzeni miejskich, czy też innych obszarów, choćby takich jak infrastruktura transportowa. Dlatego uważam, że nasza inicjatywa jaką jest Water City Index jest niezwykle potrzebna. Pozwala nam mierzyć, analizować i wyciągać wnioski płynące z szeroko rozumianej polityki wodnej miast. Jest pomocna w określeniu trendów w czterech analizowanych obszarach (życie, zagrożenie, gospodarka i biznes, kultura i ludzie), a także pozwala określić stopień zrównoważenia rozwoju miast w tych obszarach. Jest również doskonałym materiałem wyjściowym do analiz pogłębionych, które będą pomocne dla miast zarówno dla identyfikacji miejsc problemowych, jak i pozwolą zobaczyć w jaki sposób nasze wodne miasto funkcjonuje i czy płyniemy w dobrym kierunku – zaznacza Jarosław Miziołek, prezes zarządu w Arcadis.

Open Eyes Economy Summit

Perzyński: Od kogo Polska mogłaby się uczyć polityki wodnej?