Resort klimatu odpowiada na atak związkowców w sprawie zmiany nazwy ekogroszku

21 października 2021, 06:15 Alert
Ekogroszek.Źródło: Wikicommons, ZojaZoja23
Ekogroszek.Źródło: Wikicommons, ZojaZoja23

Związek zawodowy Solidarność uznał, że plan wycofania nazwy „ekogroszek” z rynku przedstawiony przez ministerstwo klimatu i środowiska jest zagrożeniem dla umowy społecznej o odejściu od węgla. Resort zaprasza do konsultacji.

Górnicza Solidarność śląsko-dąbrowska przekazała list do premiera, w którym krytykuje projekt rozporządzenia resortu klimatu w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych. Związkowców oburzyła obniżka udziału siarki i popiołu oraz zmiana nazwy „ekogroszek” na „ekomiał”. – Przestrzegamy, że kontynuacja konfrontacyjnej polityki prowadzonej przez ministra Michała Kurtykę i jego podwładnych spowoduje gwałtowny wzrost niepokojów społecznych wśród pracowników sektora wydobywczego i jego otoczenia, co zmusi nas do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań protestacyjnych – ostrzegają związkowcy zatroskani o los infrastruktury przygotowanej do sprzedaży „ekogroszku” przez Polską Grupę Górniczą. Krytykują także plan wycofania kotłów przystosowanych do spalania paliwa tego typu.

– Ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012, które dzisiaj nie obowiązują. Od lipca 2018 roku na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy – tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Pozyskanie opinii i stanowisk w przedmiotowej sprawie od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu z zakresie projektowanych przepisów. Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych.

– Podkreślenia wymaga, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Przepisy rozporządzenia nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 roku skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie – podsumowuje Zyska.

Solidarność/Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik