Zakończył się etap planowania przestrzennego projektu ropociągu Brody-Adamowo

5 lutego 2019, 16:00 Alert

Zakończył się etap planowania przestrzennego projektu budowy transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce – poinformowało Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia”, spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia.

Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk. Grafika: BiznesAlert.pl
Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk. Grafika: BiznesAlert.pl

Celem projektu rurociągu naftowego z Brodów do Adamowa, gdzie przy granicy z Białorusią znajduje się baza magazynowa PERN, jest dywersyfikacja dostaw surowca do Polski i dalej do Europy Zachodniej w oparciu o zasoby w regionie Morza Kaspijskiego. Według „Sarmatii”, „trasa przyszłego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ona przebiega”. Chodzi o gminy na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego.

W przypadku 9 gmin, jak podaje spółka, które wcześniej nie miały Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub miały plany te tylko dla części terenów, takie dokumenty zostały specjalnie opracowane, obejmując przebieg magistrali. „Trasa ropociągu Brody – Adamowo jest wyznaczona w planach jako pas o szerokości 20 metrów w granicach, którego w przyszłości odbędzie się budowa rurociągu naftowego” – wyjaśniła „Sarmatia”. Spółka zaznaczyła przy tym, że „stanem na 10.01.2019 r.” wszystkie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, zawierające trasę ropociągu Brody – Adamowo, zostały uchwalone przez rady gmin i stały się „obowiązkowymi dla wykonania”.

Jak podkreśliła „Sarmatia”, etap planowania przestrzennego był realizowany we ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi, Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Lublinie i Białymstoku oraz nadleśnictwami. Spółka zwróciła uwagę, że w ramach prac nad planem przeprowadzono konsultacje społeczne „w ramach, których odbyły się liczne spotkania inwestora z mieszkańcami gmin objętych inwestycją”. „Wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków spełnienie, którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę” – podkreśliła „Sarmatia”.

Według spółki, projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie o długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać będzie po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ropociągu ma wynieść wyniesie 10 mln ton surowca rocznie, z perspektywą zwiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok, w przypadku konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego, czyli tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę. Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” powstało w 2004 r. Podmiot ten został powołany przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” – obecnie PERN oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie. Jako cel działalności „Sarmatii” wyznaczono realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W 2007 r. udziałowcami „Sarmatii” zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu – State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), z Gruzji – Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy – Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu. Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy głównie z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł. W 2013 i 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy wybrała jeden projekt – właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W listopadzie 2018 r. Rada zatwierdziła nową listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej znalazły się dwa przedsięwzięcia, w tym budowy rurociągu Brody – Adamowo ze statusem projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej. Projekty takie mają prawo do przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów unijnego wsparcia.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa Unii Europejskiej i sześć krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii. Jak wynika z danych „Sarmatii”, PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR – 25,32 proc, GOGC – 16,09, a Klaipedos Nafta – 1 proc.

Polska Agencja Prasowa

Jakóbik: Reanimacja Odessa-Brody-Gdańsk. Nowa wizja ma przywrócić sens inwestycji