Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk dostał więcej czasu

8 listopada 2019, 06:30 Alert

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie przedłużył do października 2023 r. ważność decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy ropociągu z Brodów na Ukrainie do Płocka z możliwością przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim – podała koordynująca projekt spółka „Sarmatia”.

ropociąg fot. PERN
Ropociąg. Fot. PERN

Decyzja z 2013 roku

Budowa transgranicznej magistrali Brody-Płock, za realizację której odpowiada powołane w 2004 r. Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” sp. z o.o., ma zapewnić dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski, a także dalej – do Europy Zachodniej w oparciu o zasoby surowca w regionie Morza Kaspijskiego.

Jak poinformował w komunikacie zarząd „Sarmatii”, pod koniec października Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie „w drodze wydania postanowienia przedłużył na kolejne cztery lata termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach /…/ dla projektu pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim” „.

„Sarmatia” wyjaśniła przy tym, iż z uwagi na to, że ważność wydanej dla projektu jeszcze w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miała się skończyć właśnie w październiku tego roku, spółka we wrześniu zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie „z wnioskiem o przedłużenie jej ważności” w trybie ustawy z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

„Po rozpatrzeniu wymienionego wniosku oraz upewnieniu się, że warunki realizacji inwestycji pozostają aktualne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podjął pozytywną decyzję w przedmiotowej sprawie. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydłużona do 10 lat, tzn. do października 2023 r.” – podkreśliła „Sarmatia”.

Spółka wspomniała zarazem, że jej partnerem „przy wykonaniu czynności projektowych i administracyjnych” związanych z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych analiz była Nafta Consulting Engineers sp. z o.o.

Plan przestrzenny

Z początkiem tego roku „Sarmatia” informowała o zakończeniu etapu planowania przestrzennego projektu budowy transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. Według spółki, „trasa przyszłego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ona przebiega” – chodzi o gminy na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego.

„Wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków którego spełnienie, jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę” – wyjaśniała wcześniej „Sarmatia”.

Ropociąg Odessa-Brody-Gdańsk: założenia

Według spółki, projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie o długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać będzie po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ropociągu ma wynieść 10 mln ton surowca rocznie, z perspektywą zwiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok, w przypadku konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego, czyli tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” zostało powołane w 2004 r. przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” – obecnie PERN oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie. Jako cel działalności „Sarmatii” wyznaczono realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W 2007 r. udziałowcami spółki zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu – State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), z Gruzji – Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy – Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy głównie z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

Wspólnota Energetyczna liczy na ropociąg do Polski

W 2013 i 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy wybrała jeden projekt – właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W listopadzie 2018 r. Rada zatwierdziła nową listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej znalazły się dwa przedsięwzięcia, w tym budowy rurociągu Brody – Adamowo ze statusem projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej. Projekty takie mają prawo do przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów unijnego wsparcia.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa Unii Europejskiej i sześć krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Jak wynika z danych publikowanych przez „Sarmatię”, PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR – 25,32 proc, GOGC – 16,09, a Klaipedos Nafta – 1 proc.

Polska Agencja Prasowa