Jest projekt rozporządzenia o parametrach technicznych kolejnych aukcji rynku mocy

12 lipca 2021, 15:00 Alert
Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało projekt rozporządzenia określający parametry aukcji głównej w ramach rynku mocy na dostawy w 2026 roku oraz aukcji dodatkowych na dostawy w 2023 roku.

Aukcje rynku mocy

Operator Systemu Przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ogłasza corocznie do 1 marca datę przeprowadzenia aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy pierwszym a 22 grudnia każdego roku, oraz aukcji dodatkowych. PSE ogłosił termin aukcji głównej na rok dostaw 2026 roku na dzień 16 grudnia 2021 roku a termin aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały na dostawy w 2023 roku na dzień 17 marca 2022 roku.

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych parametrów wynika z zapotrzebowania na moc w aukcji. To wolumen mocy, jaki powinien zostać zakupiony na dany okres dostaw tak, aby spełniony był standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, określony w rozporządzeniu w sprawie wykonania obowiązku mocowego.

Standard ten, rozumiany jako dopuszczalny oczekiwany czas braku pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną odbiorców końcowych, powiększonego o wymaganą rezerwę mocy, został określony na trzy godziny w roku. Generalnie wyliczone zapotrzebowanie na moc w danym roku, które powinno być zakontraktowane na rynku mocy dla bezpieczeństwa dostaw, zakupywane jest na pięciu aukcjach: aukcji głównej na pięć lat przed fizyczną dostawą mocy oraz na czterech kwartalnych aukcjach dodatkowych na rok przed fizyczną dostawą. – W celu określenia wielkości zapotrzebowania na moc w aukcji, dokonano obliczeń historycznego krajowego zapotrzebowania sieci (zapotrzebowania odbiorców), które nie uwzględnia potrzeb własnych jednostek wytwórczych. Następnie opracowano prognozy zapotrzebowania sieci na 2026 rok. Zapotrzebowanie sieci, którego prognozy na 2026 rok wskazano powyżej, nie jest tożsame z zapotrzebowaniem brutto Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), które określone jest na podstawie sumy pomiarów generacji jednostek wytwórczych w KSE, z uwzględnieniem salda wymiany międzynarodowej – czytamy w uzasadnieniu.

Planowane zapotrzebowanie

Zatem porównywanie ww. wielkości z publikowanymi przez OSP na stronie internetowej zapotrzebowaniem KSE może prowadzić do błędnych wniosków. Zapotrzebowanie sieci w roku 2026 wyliczone przez PSE wyniosło dla poszczególnych kwartałów w wariancie przyjętym w projekcie rozporządzenia: pierwszym kwartał – 26 915MW, drugi kwartał – 23 341MW, trzeci kwartał – 23 685 MW, czwarty kwartał – 25 922 MW.

Rynek mocy jest elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, mającego zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców w horyzoncie długoterminowym. – Sytuacją oczywistą jest, że im więcej mocy zostanie zakupione na aukcji mocy, tym wystąpi mniejsze zagrożenie dla poprawności bilansu mocy w KSE. Niemniej jednak rynek mocy nie może prowadzić do przewymiarowania KSE, a tym samym przenosić nadmiarowych kosztów funkcjonowania tego mechanizmu na odbiorców energii elektrycznej w kraju – tłumaczy resort.

Prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. W efekcie wyznaczone wynosi ono 7 085 MW na dostawy w 2026 roku. Pozostałe współczynniki zostały wyznaczone przy użyciu metodyki przyjętej przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń dotyczących parametrów aukcji głównej oraz parametrów aukcji dodatkowych – dla określonego roku dostaw. Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco: 1 791 MW dla pierwszego kwartału, 1 160 MW dla drugiego kwartału, 1 160 MW dla trzeciego kwartału, 1 973 MW dla czwartego kwartału.

Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozwiązań cena wejścia, zwana dalej „CeWe” nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. OSP przeanalizował inwestycje w podobne źródła w Polsce i na świecie, ale ostatecznie swoją propozycję oparł na danych pochodzących z World Energy Outlook. CeWe ustalono na poziomie 364 zł/kW. Określenie współczynnika wyznaczającego cenę maksymalną w aukcji głównej oraz w aukcjach dodatkowych należy do kompetencji MKiŚ.

– Mając na uwadze dotychczasowe koszty wynikające z aukcji oraz potrzebę stworzenia efektu zachęty do rozwoju nowych technologii i inwestycji w nowe źródła, w tym rozwój magazynów energii i DSR, a także konieczność zintensyfikowania efektu zachęty w związku z wyłączeniem jednostek limitu 550gCO2/kWh od pierwszego lipca 2025 roku, zdecydowano się zwiększyć współczynnik wyznaczający moc maksymalną dla aukcji głównej o 0,1 do wartości 1,4 – czytamy w uzasadnieniu.

Bartłomiej Sawicki

Orlen chce wystawić gazową Ostrołękę na rynku mocy jeszcze w tym roku. Liczy na uniknięcie kar za brak mocy z węgla