Rząd pracuje nad aktualizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

7 sierpnia 2020, 14:00 Alert
atom pixabay
Atom. Fot: Pixabay

Zgodnie z art. 108c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo Atomowe, minister właściwy do spraw energii co cztery lata opracowuje projekt aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Obecnie obowiązujący Program przyjęty został przez Radę Ministrów w 28 stycznia 2014 roku. 

Aktualizacja planu

Niezależnie od powyższych uwarunkowań prawnych, konieczność aktualizacji Programu wynika z potrzeby usprawnienia i przyspieszenia działań związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej w Polsce. Wdrożenie energetyki jądrowej umożliwi bowiem znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa, w szczególności poprzez zwiększenie dywersyfikacji zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw energii pierwotnej. Umożliwi też ona zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków energetycznych pracujących w podstawie obciążenia systemu nowymi zeroemisyjnymi jednostkami odpornymi na politykę regulacyjną związaną z redukcją emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. W tym kontekście realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej stanowi jeden z kluczowych instrumentów dostosowywania polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej jest budowa 6–9 GW mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe (PWR).

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest aktualizacja w szczególności następujących elementów dotychczas obowiązującego Programu:

– harmonogramu realizacji Programu,
– sposobów finansowania rozwoju energetyki jądrowej,
– działań związanych z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby energetyki jądrowej, zapewnieniem wysokiego udziału polskiego przemysłu we wdrażaniu energetyki jądrowej oraz komunikacją i edukacją społeczną w zakresie energii jądrowej.

W zaktualizowanym projekcie Programu podstawowe założenia, cele oraz wskazane w nim kierunki działań dotyczących wdrażania energetyki jądrowej w Polsce nie uległy jednak zmianie.

RCL/Mariusz Marszałkowski