Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

9 listopada 2016, 06:15 Alert
KancelariaPremier

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Projekt nowelizuje ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przewidziano w nim ograniczenie kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), ponoszonych przez producentów i importerów paliw. Do ustawy wprowadzono również rozwiązanie wdrażające dyrektywę 2015/1513/WE, które dotyczy poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biokomponentów, które mogą być zaliczane do realizacji NCW.

Narodowy Cel Wskaźnikowy – określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w transporcie w ciągu roku kalendarzowego (liczony wg wartości opałowej).

Po zmianach przepisów, w 2017 r. poziom NCW wyniesie 7,1 proc. (zostanie obniżony z 7,8 proc.). Korekta ta nie wpłynie negatywnie na zapotrzebowanie na biokomponenty, a w efekcie na zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do ich produkcji. Przyczyni się natomiast do zmniejszenia kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego o ok. 160 mln zł.

W znowelizowanych przepisach zmieniono również sposób określania przez rząd poziomów NCW na kolejne lata. Rada Ministrów co 4 lata (do 15 czerwca danego roku) będzie określać w rozporządzeniu Narodowe Cele Wskaźnikowe na kolejne 8 lat, uwzględniając możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej. Po raz pierwszy rząd określi w akcie wykonawczym NCW na kolejne 8 lat – do 15 czerwca 2019 r.

Ustalono też, że wysokość NCW wyniesie: w 2017 r. – 7,1 proc; w 2018 r. – 7,5 proc.; w 2019  r.– 8,0 proc. i w 2020 – 8,5 proc.

Przyjęto też, że biokomponenty (zaliczane do realizacji NCW) będą musiały spełnić kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie 50 proc. dopiero od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. ma być zachowany poziom dotychczasowy, tj. co najmniej 35 proc. Rozwiązanie to poprawi konkurencyjność krajowych wytwórców biokomponentów i jest zgodne z przepisami unijnymi.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części regulacji, które wejdą w życie w innym terminie.