Gwarancje rządowe reanimujące węgiel przeszły przez Sejm

31 lipca 2023, 07:40 Alert

W ubiegły piątek sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów wprowadziła poprawki o charakterze legislacyjnym do projektu ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla zobowiązań NABE. Suma gwarancji ma sięgnąć 70 mld zł, a Agencja ułatwi rozwój OZE polskim spółkom energetycznym.

Fot. Tauron

Należy wspomnieć, że w grudniu 2022 roku minister aktywów państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Rolą Agencji będzie utrzymać mocy węglowych niezbędny z powodów bezpieczeństwa energetycznego państwo pomimo ich braku rentowności. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

Projekt zakłada objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych dla NABE: kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2 z odnawialnym limitem – na poziomie 15 mld zł; długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł; oraz zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych – uprawnień do emisji CO2, oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł. W projekcie założono objęcie gwarancjami zobowiązań od początku czwartego kwartału 2023 roku.

Termin ochrony gwarancyjnej będzie wynosił 8 lat od dnia utworzenia NABE. Gwarancjami Skarbu Państwa ma zostać objęte 70 procent wymienionych zobowiązań finansowych. Z tytułu prowizji za udzielenie gwarancji do budżetu państwa ma wpłynąć w ciągu 10 lat – 7,6 mld zł.

Do NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Taurona, Enei i Energi ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński

Szczerbowski: NABE ustabilizuje system energetyczny i ułatwi spółkom rozwój OZE