Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy terminalowej

6 lipca 2018, 06:45 Alert

Sejm w wieczornym bloku głosowań 5 lipca przyjął niemal jednogłośnie wszystkie trzy poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Przeciwko odrzuceniu pierwszej poprawki głosowało 419 posłów, za odrzuceniem – był 1 poseł, wstrzymujących nie było. Przeciwko odrzuceniu drugiej głosowało 415 posłów, za odrzuceniem nie głosował nikt. Odrzuceniu trzeciej poprawki sprzeciwiło się 398 posłów, żaden nie był „za”, wstrzymał się 1 poseł.

Po przyjęciu przez Sejm poprawek, ustawa jest gotowa do podpisania przez Prezydenta.

Przyjęte senackie poprawki mają charakter redakcyjny i uściślający. Poprawka pierwsza: w art. 1 w pkt 1, w lit. b., dwukrotnie termin „LNG” zastąpiono terminem „skroplony gaz ziemny”. Podobną zmianę wprowadzono w pkt.27, w lit. b oraz w lit. c. – termin „LNG” zastąpiono również terminem „skroplony gaz ziemny”. Poprawka druga: w art. 1 w pkt 15 oraz w art. 22 w ust. 2 wyrazy „najem, dzierżawa” zastępuje się wyrazami „dzierżawa, najem”.

Wójcik: Zgoda buduje Bramę Północną

Poprawka trzecia: w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 1c po wyrazie „drogowy” dodaje się wyrazy „drogi publicznej. Trzecia poprawka miała na celu m.in. doprecyzowanie przepisu o odszkodowaniu za ograniczenie sposobu korzystania przez właścicieli dróg wewnętrznych, gdy jest to właściciel inny niż Skarb Państwa lub samorząd terytorialny.

Dwa dni wcześniej Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły uchwałę Senatu w tej sprawie i wniosły jednomyślnie o przyjęcie tych poprawek. W ten sposób zaproponowano Wysokiej Izbie doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Rzeczypospolitej Polskiej. Skutkami nowelizacji ustawy mają być usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Teresa Wójcik

Stępiński: Czy Lex Baltic Pipe otworzy szerzej Bramę Północną?