Senat przekazał prawo łupkowe do podpisu prezydenta

7 kwietnia 2016, 13:00 Alert
wazne gaz

(Teresa Wójcik)

Senat  w drugim dniu obrad ( 7 kwietnia ) jednomyślnie  przyjął w głosowaniu uchwałę o akceptacji Ustawy o nowelizacji ustawy  Prawo geologiczne i górnicze  przyjętą jednogłośnie przez Sejm 1 kwietnia br.  Tego samego dnia ustawa została przekazana do Senatu. Marszałek Senatu  4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do dwóch komisji senackich: – Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska. Następnego dnia komisje na wspólnym  posiedzeniu postanowiły skierować ustawę pod obrady plenarne Senatu  bez poprawek  Sprawozdawcą obu komisji był senator Krystian Probierz.

Senat 6 kwietnia rozpatrzył sprawozdanie obu komisji bez pytań i dyskusji. Po zakończeniu w ten sposób procedury parlamentarnej ustawa o zmianie ustawy PGG zostaje skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze zmierza do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z jej stosowaniem w praktyce. Utrudniały one prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Nowela usuwa te wady prawne. Projekt ustawy pochodził z przedłożenia poselskiego. W toku prac nad projektem skrócono m.in. okres vacatio legis ustawy w ten sposób, aby ustawa wchodziła w życie z dniem ogłoszenia. Uzasadnieniem takiego wniosku była konieczność niezwłocznego zakończenia wszczętych już postępowań koncesyjnych. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 31 marca b.r., po czym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Za przyjęciem ustawy głosowało 438 posłów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Również Senat był jednomyślny w akceptacji ustawy.