PGNiG odnotował mniejsze zapotrzebowanie na gaz w Polsce

18 sierpnia 2022, 09:40 Alert

Ze sprawozdania finansowego PGNiG wynika, że w ciagu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku spółka zmniejszyła sprzedaż gazu na rynku krajowym. Wynika to z wyższych temperatur oraz wysokich cen gazu. 

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Wydobycie na plus, magazynowanie na minus

– Wyniki są przede wszystkim pochodną sytuacji na europejskim rynku gazu. Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i zagranicą, gdzie Grupa zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu. Jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży – tłumaczy spółka

– Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, Grupa Kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

W pierwszym półroczu 2022 roku GK PGNiG miała 78,37 mld zł przychodów, to jest o 214 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Koszty operacyjne wzrosły o 208 procent rok do roku – do 66,5 mld złotych.

Wynik EBITDA wyniósł 15,07 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 190 procent z kolei EBIT sięgnął 11,92 mld zł, co oznacza wzrost o 249 procent. Zysk netto GK PGNiG wyniósł 4,84 mld zł i był wyższy niż w tym samym okresie 2021 roku o 99 procent.

Wysokie ceny węglowodorów i wzrost wydobycia spowodowały, że segment Poszukiwanie i Wydobycie wypracował aż 89 procent dodatniego wyniku EBITDA Grupy. W takim ujęciu segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie odpowiadały za odpowiednio, 7 procent i 4 procent wyniku.

Wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny obniżając EBITDA Grupy PGNiG o 3,6 mld złotych. Rok wcześniej, po sześciu miesiącach, udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie – 53 procent, Dystrybucja – 30 procent, Wytwarzanie – 12 procent, Obrót i Magazynowanie – 5 procent.

– Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe Grupy Kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego – wskazuje prezes Waksmundzka-Olejniczak

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku 72,57 mld zł i były o 273 procent wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł minus 3,61 mld zł wobec 0,27 mld złotych na plus w analogicznym okresie 2021 roku. Strata operacyjna segmentu w pierwszym półroczu tego roku była wynikiem przede wszystkim wysokich kosztów pozyskania i obrotu surowcami.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza GK PGNiG wyniósł 18,6 mld m sześc., a więc był o 2 procent wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Jeżeli jednak pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m sześc. gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która została zrealizowana w marcu 2022 roku, wolumen sprzedaży paliwa gazowego przez GK PGNiG zmniejszył się rok do roku o prawie 3 procent. Spadek dotyczył przede wszystkim rynku krajowego, na którym GK PGNiG sprzedała 14,14 mld m sześc. – o 7 procent mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku. W segmencie największych odbiorców gazu GK PGNiG spadek sprzedaży był największy i wyniósł 19 procent rok do roku, do 3,33 mld zł (z pominięciem sprzedaży gazu do RARS).

W pierwszym półroczu 2022 roku zasadniczej zmianie uległa struktura pozyskania gazu przez GK PGNiG z zagranicy.

Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37 procent względem 58 procent rok wcześniej. Udział importu LNG wzrósł do 34 procent wobec 25 procent w tym samym okresie 2021 roku; udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29 procent., podczas gdy rok wcześniej wynosił 17 procent.

Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę. Dynamiczny wzrost importu LNG był możliwy m.in. dzięki zwiększeniu dostępnych mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu oraz rezerwacji przez PGNiG mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie na Litwie, gdzie w pierwszym półroczu 2022 roku PGNiG odebrało 3 dostawy skroplonego gazu ziemnego.

Dystrybucja

Przychody w segmencie Dystrybucja były stabilne i wyniosły 2,9 mld zł. Wynik EBITDA spadł o 10 procent do 1,4 mld zł, wobec 1,55 mld zł rok wcześniej.

Wolumen dystrybuowanego gazu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 6,53 mld m sześc. i był niższy o 11 procent rok do roku, czego przyczyną był m.in. spadek zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych. Średnia temperatura powietrza w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 8 st. Celsjusza, a więc była o 1,3 st. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Wytwarzanie

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku przychody segmentu Wytwarzanie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wyniosły 3,67 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 118 procent. Wynik EBITDA wzrósł o 10 procent rok do roku i wyniósł 0,7 mld złotych.

Źródłem poprawy wyników była przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej, której wolumen produkcji wzrósł o 50 procent do 2,76 TWh, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,83 TWh. Jednocześnie wzrosły ceny hurtowe energii, które w pierwszym półroczu tego roku wyniosły średnio 364 zł za MWh wobec 235 zł za MWh w tym samym okresie 2021 roku.

Wolumen produkcji ciepła wyniósł 23,92 petadżuli i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, jednak w efekcie zatwierdzenia wyższych taryf Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 27 procent rok do roku.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski