Spółka in.ventus żąda od Tauronu zapłaty 12,3 mln euro odszkodowania

29 czerwca 2018, 15:45 Alert
Tauron

Spółka in.ventus Mogilno I żąda od Tauronu zapłaty 12,3 mln euro odszkodowania – podał Tauron w komunikacie. Przedmiotem jej pozwu jest także żądanie ustalenia odpowiedzialności Tauronu za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych w kwocie 35,7 mln euro. Spółka in.ventus Mogilno I dochodzi roszczeń własnych, jak i pięciu innych spółek z grupy in.ventus.

Tauron podał, że według spółki in.ventus podstawa powództw wynika m.in. z czynu niedozwolonego Tauronu polegającego w szczególności na powierzeniu spółce zależnej – Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKH) dokonywania dla potrzeb grupy Tauron zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych, na podstawie długoterminowych umów, nakłanianiu PKH oraz osób pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania tych umów oraz świadomym skorzystaniu przez Tauron ze szkody wyrządzonej wskutek ich zerwania.

W marcu 2015 roku Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa, spółka zależna Tauronu, wypowiedziała 12 kontrahentom, właścicielom farm wiatrowych, długoterminowe umowy na zakup energii i praw majątkowych, które były zawierane w latach 2009-10. Przyczyną wypowiedzenia umów było – jak podawała PE-PKH – naruszenie ich postanowień przez kontrahentów polegające na odmowie przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji warunków. Właścicielami farm wiatrowych były: Polenergia, In.ventus oraz Grupa Enerco i Invenergy.

Tauron podał, że sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach. Spółka przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź. Zdaniem Tauronu wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na „całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń”.

Polska Agencja Prasowa