Kilka krajów Unii nie dotrzymało głównego terminu planu klimatycznego

6 lipca 2024, 07:00 Alert

Kilka państw członkowskich Unii Europejskiej nie spełniło kluczowego terminu na przedstawienie krajowych planów określających, w jaki sposób przyczynią się do ambitnych celów klimatycznych bloku, co zagraża szerszym celom Unii.

Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko
Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko

Komisja Europejska wyznaczyła 30 czerwca jako termin na przedstawienie przez wszystkie państwa członkowskie ich Krajowych Planów Energetyczno-Klimatycznych (NECP), kluczowych dokumentów określających strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej do 2030 roku.

Jednakże do ustalonego terminu kilka krajów (Francja, Irlandia, Włochy i Hiszpania) jeszcze nie dostarczyło zaktualizowanych planów, co budzi obawy co do zdolności UE do realizacji swoich klimatycznych obietnic. Opóźnienia podkreślają trudności koordynacji działań klimatycznych w różnorodnych gospodarkach i krajobrazach politycznych w UE.

NECP są niezbędne dla osiągnięcia przez UE zbiorowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu do poziomów z 1990 roku, co stanowi kluczowy filar europejskich celów klimatycznych. Bez kompleksowych i terminowych planów ze strony wszystkich państw członkowskich UE grozi niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego i wzrost presji na zwiększenie wysiłków w walce ze zmianami klimatycznymi.

Komisja Europejska podkreśla znaczenie solidnych krajowych planów w zapewnieniu sprawiedliwego i równego przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie. Zachęca państwa członkowskie do szybkiego finalizowania i przedstawiania swoich NECP, aby umożliwić UE ocenę postępów w realizacji celów klimatycznych i odpowiednie alokowanie funduszy.

Opóźnienia podkreślają złożoność dostosowania krajowych priorytetów do ambitnych celów klimatycznych UE oraz potrzebę silniejszych mechanizmów egzekwowania w celu zapewnienia terminowego przestrzegania zobowiązań. Wobec tych wyzwań terminowe wdrożenie kompleksowych krajowych planów klimatycznych pozostaje kluczowe dla promowania zrównoważonej agendy bloku i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich Europejczyków.

Politico / Mateusz Gibała

Komisja Europejska uważa, że Polski plan osiągnięcia celów klimatycznych jest za mało ambitny