Nord Stream 2, polityka klimatyczna i współpraca z USA w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Polski

12 maja 2020, 13:59 Alert
Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG
Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. W dokumencie jest informacja, że dla Polski istotne  jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Ważną rolę mają tu do odegrania Stany Zjednoczone.

Nord Stream 2, polityka klimatyczna i rozbudowa infrastruktury

W sektorze energetyki, dokument przypomina, że rynki polskie oraz innych państw regionu Europy Środkowej i Bałkanów są zdominowane przez dostawy gazu i ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej. – Nowe projekty, zwłaszcza Nord Stream 2, wzmocnią zależność państw tych regionów od surowca ze Wschodu oraz stworzą ryzyko wykorzystywania wybiórczych dostaw gazu jako instrumentu nacisku politycznego – czytamy w dokumencie.

W strategii można także przeczytać, że odrębnym wyzwaniem jest zachowanie konkurencyjności produkcji energii elektrycznej w Polsce z uwagi na unijną politykę klimatyczno-energetyczną, która zmierza do znaczącego ograniczenia wykorzystania węgla w produkcji energii elektrycznej.

Istotnym problemem w kontekście bezpieczeństwa energetycznego pozostaje stan polskiej infrastruktury: elektrowni, niedostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych, zwłaszcza sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz magazynów gazu. Niewystarczająca jest dotychczasowa rozbudowa sieci przesyłowych i magazynowych ropy naftowej oraz paliw.

Cele bezpieczeństwa energetycznego

W rozdziale poświęconym sektorowi energetycznemu zostały wyliczone cele zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dokument wymienia konieczność:

 • rozbudowy i zmodernizowania mocy wytwórczy oraz sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na rzecz zapewnienia ciągłości dostaw, w tym zapobiegania nieoczekiwanym przerwom
  w dostawach. Rozwijać rozproszone źródła energii elektrycznej, w sposób zrównoważony, z dostosowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do charakterystyki pracy tych źródeł.
 • zwiększenia dywersyfikacja źródeł dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozbudowa istniejących zdolności importu gazu ziemnego (m.in. podniesienie zdolności odbiorczych terminala LNG w Świnoujściu) i budować nowe punkty wejścia do polskiego systemu przesyłowego (budowa gazociągu Baltic Pipe, budowa terminala LNG w Zatoce Gdańskiej). Kontynuacja prac nad projektami dywersyfikującymi dostawy paliwa gazowego do państw regionu, w tym Trójmorza. Kontynuować prace związane z rozbudową systemów przesyłowego oraz magazynowania gazu ziemnego, w tym zakończenie budowę szlaku Północ–Południe, umożliwiając stworzenie w Polsce podstaw do funkcjonowania hubu gazowego.
 • zwiększenia przepustowości bezpieczeństwo pracy i zasięg rurociągów naftowych i paliwowych, a także pojemności baz paliw i ropy.
 • kontynuacji działań dyplomatycznych, prawnych i administracyjnych na rzecz powstrzymania udowy infrastruktury przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środkowej od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, wzmacniać odporność tego regionu na ryzyko wykorzystywania dostaw gazu jako instrumentu nacisku politycznego.Ochron

Ochrona środowiska naturalnego i polityka klimatyczna

W dziale o ochronie środowiska podkreślone zostały działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne. Wśród nich znalazły się:

 • stworzenie warunków do skutecznego egzekwowania przepisów w zakresie ochrony środowiska.
 • stworzenie spójnej polityki ochrony, odbudowy i zagospodarowania zasobów wodnych
  z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
 • zintensyfikowanie działania na rzecz walki ze smogiem, rozwijać elektromobilność i wykorzystanie paliw alternatywnych, wspierać rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu bezemisyjnych źródeł energii oraz usprawnić gospodarkę odpadami.
 • dostosowanie polityki i działania państwa do celów klimatycznych, uzgodnionych na forum organizacji międzynarodowych, związanych z transformacją energetyczną i osiągnięciem
  neutralności klimatycznej, w sposób uwzględniający specyfikę kraju oraz maksymalizujący ich pozytywny wpływ na poziom życia obywateli, rozwój gospodarczy kraju i konkurencyjność gospodarki, z wykorzystywaniem szans wynikających z wdrażania nowych technologii produkcji energii.
 • dążenie do zachowania wszystkich funkcji środowiska naturalnego, w tym lasów jako jednego z kluczowych elementów bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

Wsparcie USA

W rozdziale współpraca bilateralna i w wymiarze globalnym autorzy dokumentu podkreślają kontynuację rozwoju współpracy strategicznej z USA, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i obronności (w tym w formie stałej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce), technologii, handlu oraz energetyki.

Nowa strategia już działa

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została zatwierdzona 12 maja 2020 roku przez prezydenta na wniosek premiera. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydana w 2014 roku traci moc z dniem zatwierdzenia nowej strategii,

Bartłomiej Sawicki

Spełnia się czarny sen Nord Stream 2. Czy pomoże Nord Stream 3?