Szyszko: Zalesianie to najefektywniejszy sposób w walce z zanieczyszczeniami

4 października 2016, 15:01 Środowisko

– Pochłanianie CO2 przez lasy jest jedną z najtańszych i najbardziej efektywnych metod zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, zwłaszcza w porównaniu do technologii bazujących na zatłaczaniu CO2 pod ziemię – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas 24. spotkania ministrów środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainy (w roli obserwatora).

W trakcie spotkania szefowie delegacji Ministerstw Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier (Grupa Wyszehradzka), a także Bułgarii, Rumunii i Ukrainy dyskutowali o polityce klimatycznej i bioróżnorodności w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego. Należy podkreślić, że członkowie V4+ (Grupa Wyszehradzka w rozszerzonej formule z udziałem Bułgarii i Rumunii) wywodzą się z krajów o bogatych i unikalnych ekosystemach. Dlatego podczas takich spotkań, jak to w Tucznie i Trzciance, promowane są także skuteczne rozwiązania regionalne, których wdrożenie na poziomie globalnym, może przynieść wymierny skutek dla zachowania wysokiej jakości środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja Porozumienia Paryskiego a unijna polityka klimatyczna

Podczas rozmów w Trzciance i Tucznie o polityce klimatycznej, minister Jan Szyszko podkreślił rolę, jaką Porozumienie paryskie powinno odgrywać w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a zwłaszcza zapewnienia jej efektywności kosztowej i środowiskowej. Zwrócił uwagę, że pochłanianie CO2 przez lasy, które zostało zapisane w Porozumieniu paryskim, powinno – poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne – znaleźć odbicie w unijnej polityce klimatycznej.

– Rozmowa o podziale na sektory ETS i non-ETS na poziomie europejskim jest nie do końca uzasadniona. Redukcje emisji w tych sektorach jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą pochłaniania przez lasy taniej i bardziej efektywnie, a o tym przecież mówi Porozumienie paryskie – podkreślił Jan Szyszko, minister środowiska.

Strona polska planuje ustanowienie systemu dodatkowych działań w leśnictwie (utworzenie leśnych gospodarstw węglowych). System ten bazowałby na działaniach związanych z prowadzoną zrównoważoną gospodarką leśną. W ramach leśnych gospodarstw węglowych zostałyby utworzone dodatkowe wieloletnie programy przebudowy składu gatunkowego drzewostanów oraz programy kształtowania ich struktury wielopiętrowej.

Podczas spotkania prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wraz z uczestnikami spotkania V4+ i uczniami Zespołu Szkół im. Wedlów Tuczyńskich posadzili sadzonki sosny, podkreślając tym samym rolę lasów w pochłanianiu CO2.

Bioróżnorodność jako filozofia zróżnicowanego rozwoju

Kolejnym szeroko dyskutowanym tematem spotkania ministrów środowiska Grupy V4+ była bioróżnorodność, a w szczególności wszelkie problemy związane z włączeniem różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów. Wymieniono poglądy jak należałoby pogodzić ochronę różnorodności biologicznej z potrzebami rozwoju obszarów, a także jak skutecznie zarządzać obszarami chronionymi. Ponadto omówiono toczący się proces oceny ekosystemów i usług ekosystemowych (tj. planowanie w urbanistyce i planowanie regionalne, m.in. przemysł wydobywczy, infrastruktura, energia, budownictwo).

Zachowanie różnorodności jest niezwykle ważne w aspekcie zbliżającego się 13. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (Meksyk, Cancun, grudzień 2016).

Na zakończenie spotkania szefowie delegacji ministerstw środowiska, mając na względzie rolę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej dla ochrony środowiska oraz wcześniejsze spotkania, podpisali wspólne oświadczenie.

O Grupie Wyszehradzkiej

Ministrowie Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się regularnie, od maja 1999 roku, w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkania są organizowane przez kraj sprawujący Prezydencję w V4 w danym roku. Polska będzie sprawować prezydencję w V4 od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska