font_preload
PL / EN
Alert 15 marca, 2019 godz. 17:30   
REDAKCJA

Tauron utworzył rezerwę na rekompensaty cen energii

jaworzno tauron Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości Tauron utworzył rezerwę w wysokości 214 mln zł związaną z wpływem ustawy zamrażającej ceny energii w 2019 roku. – Zawiązanie rezerwy to wymóg rachunkowy wynikający z oszacowania potencjalnych skutków ustawy dotyczącej cen sprzedaży energii elektrycznej w 2019 roku – mówi Marek Wadowski wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.

– Wraz z pojawieniem się w 2019 roku nowelizacji ustawy i rozporządzenia, w szczególności umożliwiających wyliczenie kwoty rekompensat, ale także zmieniających zasady ustalania cen sprzedaży, Grupa przeprowadzi analizy prawne i księgowe, tak aby dokonać niezbędnych aktualizacji wysokości rezerwy na kolejne dni bilansowe – wyjaśnia Marek Wadowski.

W konsekwencji utworzenia rezerwy wskaźnik dług netto do EBITDA, liczony według definicji zawartej w warunkach emisji obligacji (serii TPEA1119) wyemitowanych w listopadzie 2014 r., może przekroczyć poziom 3,0. Przekroczenie granicznej wartości dotyczy tylko tej emisji, gdyż odmiennie od innych finansowań Tauron, w tym przypadku w kalkulacji zadłużenia nie są wyłączone obligacje podporządkowane (hybrydowe), które stanowią istotny element struktury zadłużenia Spółki.

Ewentualne przekroczenie poziomu 3,0 dla tej emisji nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność organizacji. Spółka ma zagwarantowane finansowanie na wykup tych obligacji, przypadający w listopadzie 2019 r.

– W wyniku utworzenia rezerwy wskaźnik dług netto do EBITDA liczony dla obligacji krajowych o wartości 1,75 mld zł może osiągnąć poziom 3,04x. Zakładaliśmy, że z uwagi na kulminację wydatków inwestycyjnych taka sytuacja może wystąpić w bieżącym roku – podkreśla wiceprezes Wadowski. – Dlatego też już trzy lata temu podpisaliśmy porozumienia z obligatariuszami, którzy wyrazili taką wolę, skutecznie zabezpieczające Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przekroczenia bariery 3,0. Zgodnie z warunkami emisji obligacje te zostaną przez nas wykupione w listopadzie tego roku – wyjaśnia Marek Wadowski.

Priorytetem Spółki jest zachowanie stabilności finansowej, dyscyplina kosztowa i dokończenie zaplanowanych inwestycji, przede wszystkim bloku 910 MW w Jaworznie. Celem Tauron jest w szczególności utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie niższym od 3,5, co stanowi zobowiązanie Spółki w pozostałych umowach dotyczących finansowania.

– Chciałbym też podkreślić, że Tauron ma zagwarantowane dostępne finansowanie w wysokości przekraczającej 5 mld zł, które zabezpiecza nie tylko wykup obligacji, ale także wszystkie wydatki inwestycyjne – dodaje wiceprezes Taurona.

Od przyszłego roku planowane są niższe nakłady inwestycyjne, dodatkowo na wynik Grupy pozytywnie wpłynie uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie. Z kolei w 2021 r. pojawią się pierwsze przychody z rynku mocy w wysokości ponad 640 mln zł.

Poniżej Spółka prezentuje szacunkowe wyniki finansowe Grupy Taurona za 2018 r. uwzględniające rezerwę: Przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, w tym:

  • EBITDA segmentu Wydobycie: (207) mln zł
  •  EBITDA segmentu Wytwarzanie: 731 mln zł
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 517 mln zł
  •  EBITDA segmentu Sprzedaż: 321 mln z
  • EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł

Ujemne różnice kursowe: (83) mln zł

Zysk brutto: 505 mln zł
Zysk netto: 207 mln zł

Tauron