Tauron przyspiesza razem z gospodarką, ale wisi nad nim BAT (RELACJA)

15 marca 2018, 07:15 Energetyka
Konferencja wynikowa Grupy Tauron. Fot. Tauron
Konferencja wynikowa Grupy Tauron. Fot. Tauron

Grupa Tauron zaprezentowała wyniki finansowe za 2017 rok. Za sukces poczytuje pozyskanie finansowania i długiego okresu zapadalności długu. Grupa kontynuuje inwestycje, jak nowy blok w Elektrowni Jaworzno oraz blok gazowo – parowy w Stalowej Woli.

Podstawowe dane

Tauron Polska Energia w 2017 roku odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych oraz wzrost wyniku EBITDA o 6,2 procent, a zysku netto o 274 procent.

W 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 procent), Wytwarzanie (o 4 procent) i Dystrybucja (o 6,5 procent). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż. W 2017 r. zysk netto Grupy Tauron osiągnął poziom 1,4 mld zł, niemal czterokrotnie wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 370 mln zł.

EBITDA Grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 procent w porównaniu z wynikiem wypracowanym w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy miały segmenty: Dystrybucja (64 procent) i Sprzedaż (24 procent).

Na rekordowe wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów niekorzystnych dla Grupy.

– W 2017 roku Grupa wykorzystała możliwości wynikające z szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy bardzo dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku, wyniki finansowe, które zostały wypracowane w dużej mierze dzięki poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych. Zysk netto był prawie czterokrotnie wyższy niż w roku poprzednim. Nakłady inwestycyjne wyniosły 3,5 mld zł, z czego 1,3 mld zostało przeznaczone budowę nowego bloku w Elektrowni Jaworzno – mówił Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Wydobycie węgla

W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego była wyższe odpowiednio o 1,3 proc. i 11,7 proc. w porównaniu z 2016 r. Był to efekt wyprzedaży rezerw. W analizowanym okresie 57 procent zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych. W 2017 roku Grupa wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 9,6 procent więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych była stabilna i wyniosła 1,3 TWh.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9 procent więcej w stosunku do 2016 roku, co było konsekwencją wyższego zapotrzebowania odbiorców wynikającego m.in. z niższych temperatur. W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała 3,4 procent wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. To pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 procent. Znaczący wzrost wolumenu jest efektem – jak podkreślili menadżerowie spółki podczas konferencji –  aktywnych działań sprzedażowych skutkujących w szczególności wyższą sprzedażą energii na rzecz klientów biznesowych.Wyniki EBITDA tego sektora jest podobny do poziomu z roku ub. Jak powiedział wiceprezes spółki, Marek Wadowski, to efekt rosnących kosztów wynajmu i usług maszyn górniczych oraz niekorzystnych zdarzeń geologiczno-górniczynych, co będzie przekładać się także na rok 2018 r.

W segmencie sprzedaży energii wiceprezes Grupy ds. finansowych, Marek Wadowski podkreślił, że cena energii była niższa niż w roku poprzednim co przełożyło się na niższe marże. Koszty zakupy uprawnień emisji CO2, było mniejszy a wynikało to z faktu przeniesieniem części wydatków na ten cel z 2016 na 2017 rok, co przełożyło się na oszczędności na poziomie ponad 40 mln zł.

Inwestycje

W 2017 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 roku wynosiło 54 procent. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 roku.

W segmencie Dystrybucja CAPEX przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł). Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączny CAPEX  przeznaczony na projekty górnicze w 2017 roku osiągnął poziom 166 mln zł.

– Nasza flagowa inwestycja, tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 roku wynosiło 54 procent – podkreślał prezes. Zakończenie realizacji to koniec 2019 r. Wówczas ma także zakończyć realizacja projektu w Stalowej Woli. Stan realizacji to 86 proc. Pozostałe wydatki to pogłębianie szybu w kopalni Janina czy prace dołowe w kopalniach Sobieski i Brzeszcze.

Kluczowe wydarzania w 2017 roku

Prezes Grzegorczyk powiedział, że dzięki aneksom do umowy, które weszły w życie w marcu 2017 roku „uzdrowiono” projekt bloku gazowo – parowego w Elektrowni Stalowa – Wola.

Drugi przełom to podpisanie w czerwcu 2017 porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju ws. potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy o mocy 910 MW Elektrowni Jaworzno III. Fundusz może zasilić spółkę celową odpowiedzialną za budowę bloku o ponad 880 mln zł. Prezes Grzegorczyk powiedział, że spółka spodziewa się podpisania umowy bardzo niedalekim czasie. Wiceprezes Wadowski powiedział, że wciąż spółka nie wyklucza kolejnego partnera przy projekcie Jaworzno. Jednak zakładając udział tylko PFR inwestycja jest bezpieczna.

Kolejny to zabezpieczenia finansowe:  emisja 10 letnich euroobligacji o ratingu nadanym przez Fitch na poziomie „BBB”, podpisanie umowy z BGK ws. programu emisji 12 letnich obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł oraz wydłużenie okresu dostępności środków finansowych i zwiększenie kwot finansowania w ramach Programu Emisji Obligacji. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange. Ma także możliwość wydłużenia okresu zapadalności długu, co z jednej strony pokazuje dobrą kondycje firmy, a z drugiej, daje możliwości łatwiejszego funkcjonowanie na rynku.

– Znaczącym sukcesem w minionym roku była dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania i optymalizacja terminu zapadalności zadłużenia. Wyemitowaliśmy notowane na giełdzie w Londynie euroobligacje o wartości 500 mln euro i zapewniliśmy sobie możliwość opcjonalnej emisji obligacji hybrydowych. Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową Grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – mówił Marek Wadowski.

Spór sądowy o zieloną energię

Prezes Filip Grzegorczyk pytany o spór sądowy z Invenergy w sprawie zakupu zielonej energii powiedział, że rozstrzygnięcie może zapaść „po myśli spółki”. – Wszystkie istotne informacje podajemy na bieżąco w naszych raportach. Nie we wszystkich sprawach jesteśmy w stanie to robić, ze względu na wyłączenie jawności. Niewątpliwie jest jednak tak, że powoli te rozstrzygnięcia idą w takim kierunku, jakiego oczekiwałby Tauron zgodnie ze swoją strategią procesową – powiedział prezes Grzegorczyk odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Magazyn energii 

Magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb odbiorców energii elektrycznej to zakresy pierwszych wspólnych programów badawczych realizowanych przez Auron i amerykański Electric Power Research Institute (EPRI). Umowę podpisano na początku marca.

Współpraca z Amerykanami ma charakter badawczo-rozwojowy, innowacyjny. Widzimy potencjał magazynów energii, współpraca jest ona jednak na wczesnym etapie. Trudno przesądzać, jaki będzie wynik tej współpracy. Uważamy jednak, że magazyny energii mają istotne znaczenie. Tauron już teraz produkuje 10 procent energii z OZE, głównie z wiatru. – powiedział Wadowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza portalu BiznesAlert.pl.

Prezes Grzegorczyk podkreślił, że EPRI to wiodąca jednostka naukowa w USA.-  Tauron chce włączyć się w jej prace i pozyskiwać wiedzę. Jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy dbać o  monitorowanie i pozyskiwanie tego, co jest najlepsze na poziomie globalnym, tego, co nazywane jest kulturą innowacji  – powiedział.

Grzegorczyk: Tauron opanuje kulturę innowacji. Na początek magazyny energii

Konkluzje BAT mogą kosztować Tauron  miliard złotych

Grupa Tauron szacuje koszty dostosowania bloków do konkluzji BAT na łącznie 0,9-1 mld zł, z czego 600-700 mln zł w Tauron Wytwarzanie – poinformował biorący udział w konferencji dyrektor wykonawczy Dariusz Niemiec. – CAPEX Tauronu Wytwarzanie (na dostosowanie do BAT – przyp. PAP Biznes) kształtuje się na poziomie 600 -700 mln zł, natomiast w przypadku Tauronu Ciepło (…) to będzie taka kwota, że sumarycznie nie powinniśmy przekroczyć kwoty 900 mln zł, do 1 mld zł maksymalnie – powiedział dyrektor.

Dodał, że modernizowane będą przede wszystkim bloki klasy 200 MW. W sierpniu 2017 r. Tauron szacował, że koszty dostosowania jednostek wytwórczych grupy do wymagań BAT mogą wynieść około 500-800 mln zł.

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa