Thaler: Główne trendy i prognozy dla globalnego rynku produkcji energii odnawialnej

23 września 2013, 14:47 Energetyka

W ostatniej dekadzie mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami w zakresie regulacji i rozwoju rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE).  Przed dziesięcioma laty niespełna 50 państw na świecie prowadziło politykę wspierania OZE; obecnie taką politykę notuje się w ponad 120 krajach. Wartość inwestycji w źródła odnawialne w tym okresie także diametralnie wzrosła.

Jakie globalne trendy mają obecnie wpływ na rozwój i produkcję energii odnawialnej? Odpowiedź przynosi najnowsza analiza globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan, pt. Prognoza dla rynku energii odnawialnej 2013. Według raportu duży wpływ na rozwój OZE w ostatnich latach miał sprzyjający klimat polityczny i wsparcie finansowe. Czynniki te będą w dalszym ciągu wpływały pozytywnie na rynek i szacuje się, że moc zainstalowana odnawialnych źrodeł energii w 2020 roku wyniesie 2 252,3 gigawatów.

„Unia Europejska wyznaczyła wiążące cele, w myśl których w roku 2020 energia ze źródeł odnawialnych ma stanowić 20 procent całkowitego zużycia energii w UE. Cele te są jednak zróżnicowane w poszczególnych krajach: od 10 procent w przypadku Malty do 49 procent w Szwecji” – mówi Harald Thaler, dyrektor zespołu ds. energii z londyńskiego biura Frost & Sullivan. „Polityka klimatyczna i energetyczna oraz długofalowe zachęty, takie jak dotacje i ulgi podatkowe, mogą zdecydowanie zwiększyć udział rynkowy energii odnawialnej i zachęcić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.”

Choć sektor przetrwał globalne spowolnienie gospodarcze w stosunkowo dobrej kondycji, to jednak obecnie zaczyna odczuwać problemy finansowe związane ze znacznym spadkiem inwestycji. Jest to wyraźny sygnał, że punkt ciężkości rynku będzie przenosił się w stronę rynków wschodzących, gdzie rozwój ekonomiczny i znowelizowane priorytety energetyczne będą sprzyjać bardziej stabilnemu wzrostowi wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej i pochodzącej z biopaliw.

Urbanizacja, wzrost liczby ludności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to kolejne ważne czynniki mające wpływ na rozwój OZE w regionach rozwijających się, takich jak Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka. Pozytywny wpływ na wzrost sektora będzie miał także spadek kosztów energii odnawialnej oraz potrzeba dywersyfikacji produkcji energii w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.

Według Haralda Thalera: „Takie państwa jak Chiny, Indie i Brazylia od pewnego czasu realizują wspólną strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii, także inne rynki wschodzące prezentują bardziej systematyczne podejście do promocji energii odnawialnej. W krajach o rozwiniętej gospodarce, a zwłaszcza w dotkniętej trzęsieniem ziemi Japonii, odchodzi się od energetyki nuklearnej na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.”