Uchwała w sprawie polityki morskiej RP do roku 2020

18 marca 2015, 09:01 Alert

(Kancelaria Premiera)

Rząd podjął uchwałę w sprawie polityki morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju. Celem strategicznym polityki morskiej będzie zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej. Priorytetowe kierunki rozwoju polityki morskiej obejmują: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego i zapewnienie bezpieczeństwa na morzu.

Ważna będzie także poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego, stworzenie warunków do rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy, racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego. Istotne jest także zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim oraz usprawnienie zarządzania morskiego. Porty morskie są istotnym elementem infrastruktury państwa, łączącym transport lądowy z morskim. Porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Ich rozwój zakłada realizację przedsięwzięć poprawiających dostęp do nich od strony morza i lądu. Istotna będzie też budowa i modernizacja nabrzeży, połączeń drogowych i kolejowych na ich terenie. W ramach rozwoju porty te mają uzyskać status centrów transportowo-logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego, obsługujących również Europę Środowo-Wschodnią. Planowany jest też rozwój funkcji intermodalnych w portach będących elementami sieci TEN-T oraz zielonych korytarzy transportowych. Wszystkie te działania powinny wzmocnić pozycję polskich portów w regionie Bałtyku i transeuropejskiej sieci transportowej.