Umowa na realizację kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce podpisana

31 lipca 2015, 09:15 Drogi

Dziś została podpisana umowa na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. A2 w. Poznań Zachód – Wronczyn. Wykonawca ma 22 miesiące na realizację zadania nie wliczając okresów zimowych ( tj. od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na ponad 529 mln zł. Budowa drogi ekspresowej S5  przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jest to pierwszy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2.

GDDKiA  dziś podpisała umowę  z  konsorcjum firm  Toto Construzioni Generali  z Włoch oraz Vianini Lavori  S.p.A z Rzymu na budowę około 16 kilometrowego odcinka S5 w kierunku Wrocławia.

S5 Wronczyn Gluchowo

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości około 16 km – 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich, Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.

S5

W ramach zadania wykonawca wykona przepusty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, kanalizację teletechniczną związaną z utrzymaniem drogi S5, kanalizację deszczową, rowy odwodnieniowe i zbiorniki retencyjne, oświetlenie, budynki sanitariatu oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Miejscu Obsługi Podróżnych, urządzenia bezpieczeństwa  ruchu i ogrodzenie drogi,  stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz organizację ruchu na czas wykonywanych robót, przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.  Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad