Program polskiej energetyki jądrowej ukazał się w Monitorze Polskim

19 października 2020, 11:30 Alert
atom energetyką jądrowa
fot. Pixabay

W Monitorze Polskim ukazała się uchwała w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2020–2033 (z perspektywą do 2040 roku), jednocześnie traci moc uchwała Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku o tej samej nazwie.

– Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce przyczyni się znacząco do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz umożliwi zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych, pracujących w podstawie obciążenia systemu, nowymi jednostkami bezemisyjnymi. W szczególności energetyka jądrowa spowoduje zwiększenie poziomu dywersyfikacji zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej – czytamy w uzasadnieniu.

– Budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej przyczyni się do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a w szerszym ujęciu do dywersyfikacji bazy paliwowej polskiej elektroenergetyki i sektora energii w ogóle (poprzez wprowadzenie paliwa jądrowego). Przewiduje się, że udział EJ w miksie energetycznym ok. 2045 roku będzie wynosił ok. 20 procent, natomiast udział w podstawie obciążenia systemu będzie znacząco większy – czytamy.

– Polityka energetyczna Polski musi uwzględniać nowe cele polityki energetycznej określone na poziomie UE. Polska, jako kraj członkowski UE, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnej polityki energetycznej, a także wdraża jej główne cele w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę utrzymanie konkurencyjności gospodarki krajowej, ochronę interesów odbiorców oraz posiadane zasoby energetyczne – czytamy w komunikacie.

Monitor Polski/Michał Perzyński