Veolia złożyła Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie

16 lutego 2022, 10:45 Alert

Veolia Południe sp. z o.o. złożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie. Budowa zakładu stanowi ważny element dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Chrzanowie, poprzez zastąpienie ciepła wytwarzanego przy udziale węgla przez ciepło wytwarzane przy udziale paliwa alternatywnego pre-RDF. Instalacja będzie w stanie przekształcać termicznie ok. 23 600 tys. ton pre-RDF rocznie, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o 10 tys. ton rocznie. Stanowi to również prawie połowę produkcji ciepła na potrzeby mieszkańców Chrzanowa przyłączonych sieci cieplnej.

Fot. Veolia
Fot. Veolia

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ZOE w Chrzanowie opracowany został na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowała go wyspecjalizowana firma konsultingowa i inżynieryjna SAVONA PROJECT, która do tej pory opracowała kilkanaście raportów środowiskowych dla przedsięwzięć związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych w Polsce. m.in. w: Bydgoszczy, Krakowie czy Koninie. Uruchomione tam instalacje są najlepszym potwierdzeniem wdrożenia korzystnych rozwiązań także pod względem środowiskowym.

Raport zawiera pogłębioną analizę i ocenę możliwego wpływu instalacji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy. Opracowując raport, jego autorzy wzięli pod uwagę blisko 50 aktów prawnych wśród nich Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, Program ochrony środowiska dla Gminy Chrzanów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów z roku 1998, czy też Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Chrzanów.

Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania instalacji, przy założeniu łącznej pracy z istniejącą infrastrukturą opartą o źródło węglowe. W celu potwierdzenia braku wpływu instalacji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i zabytki, obliczenia emisji do powietrza, zamieszczone w Raporcie, zostały wykonane dla obszaru 4-krotnie większego niż wymagany przez prawo. Analiza emisji w Raporcie wskazała jednoznacznie, że funkcjonowanie tej dodatkowej instalacji nie będzie miało istotnego wpływu na stan powietrza w Chrzanowie (wzrost poziomu emisji o 0,2 procent).

– Raport pokazuje wyraźnie, że zlokalizowanie ZOE na terenie działającej ciepłowni Południe, czyli na obszarze o przeznaczeniu przemysłowym, będzie bezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla ludzi. Standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń spalania odpadów są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż w przypadku węgla. Emisje CO2 też są niższe i porównywalne jedynie do emisji ze spalania gazu. I to, co niezwykle ważne, ZOE w przeciwieństwie do instalacji węglowych praktycznie nie emituje dioksyn. Potwierdzają to wyliczenia i dostępne dane z innych działających instalacji – powiedział Wojciech Noga, Prezes Zarządu Veolia Południe.

Zgodnie z wymogami prawnymi, instalacja wyposażona będzie w ciągły monitoring emisji spalin, umożliwiający podgląd on-line każdemu mieszkańcowi Chrzanowa. Planowana jest również instalacja, w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, tablic świetlnych, prezentujących aktualne odczyty emisji.

Funkcjonowanie instalacji nie spowoduje także nowych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych np. z odorami czy odczuwalnym zwiększeniem ruchu drogowego. Przyjmowane odpady będą trafiały bezpośrednio do zamkniętej hali z odrębnym systemem cyrkulacji powietrza, a ich transport odbywać się będzie specjalistycznymi samochodami z naczepą o zamkniętej obudowie. Uwzględniając aktualny ruch samochodów, w tym transport węgla do ciepłowni, zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie natężenie wzrośnie jedynie o 0,13-0,27 procent.

Jednocześnie raport wskazuje korzyści, jakie zapewni Zakład Odzysku Energii, jak poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie Chrzanowa, poprzez powstanie nowego źródła pozyskującego energię z pre-RDF powstających lokalnie; ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez zastąpienie węgla paliwem alternatywnym pochodzącym z przetwarzania odpadów komunalnych oraz rozwiązanie problemu palnej frakcji odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu, a ze względu na wysoką kaloryczność obowiązuje zakaz ich składowania na składowiskach.

– W ramach kontynuacji komunikacji projektu opartej na otwartości i dialogu, w najbliższej przyszłości planujemy powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli samorządu Miasta Chrzanów, środowisk akademickich, stowarzyszeń, mediów lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych i związków prowadzących działalność w Chrzanowie oraz zainteresowanych przedstawicieli Rad Osiedli. Będzie to platforma służąca stałej wymianie informacji oraz dyskusji na temat inwestycji – podkreślił Mikołaj Szafraniec, Kierownik Projektu ZOE dla Chrzanowa.

Veolia/Michał Perzyński