Warsztaty MKiŚ: Rozwój dolin wodorowych to jeden elementów dekarbonizacji przemysłu

4 maja 2022, 13:45 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska zorganizowało warsztaty dotyczące dolin wodorowych, w trakcie których eksperci rozmawiali o możliwościach rozbudowy tego typu infrastruktury w Polsce i Europie. Resort zaznacza, że rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu.

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik
Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor wykonawczy partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck oraz wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

Ministerstwo podkreśla, że rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu. Spotkanie było okazją do rozmów nt. szkieletu infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze – czytamy w komunikacie.

– W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie rozwojem dolin wodorowych. W związku z ich wzrastającą liczbą opracowujemy koncepcję „Operatora Dolin Wodorowych”, który będzie koordynował pracę wszystkich dolin powstałych w Polsce. W celu jak najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału proponujemy, aby każda dolina przyjęła swoją inteligentną specjalizację – dodał Ireneusz Zyska.

Ministerstwo klimatu i środowiska prowadzi aktywne działania na rzecz budowy gospodarki wodorowej w kraju. Fundament w tym obszarze stanowią „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)” oraz „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto Polska w pełni popiera realizację celów wyznaczonych w „Europejskiej Strategii Wodorowej do roku 2040” i zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach służących jej realizacji – czytamy.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

Czy wodór to znów przelotna moda? Antypody włączają czerwoną kontrolkę