Wiatr dodał skrzydeł Polenergii

11 sierpnia 2017, 10:15 Alert
energetyka oze
Fot. BiznesAlert

W pierwszym półroczy 2017 roku skonsolidowane przychody Polenergii były o 2 proc, niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, EBITDA spadła o ponad 30 proc., ale wynik operacyjny wzrósł ponad trzykrotnie, a grupie udało się wypracować zysk netto, wobec straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży Polenergii za pierwsze półrocze wyniosły 1,343 mld zł, wobec 1,366 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Niższy poziom przychodów spółka tłumaczy spadkiem cen zielonych certyfikatów oraz niższymi przychodami ze sprzedaży i dystrybucji energii oraz niższymi przychodami ze sprzedaży pelletów. Te spadki skompensowane zostały w pewnym stopniu przez wyższy poziom wolumenu handlu hurtowego i rozwoju segmentu handlu gazem.Zysk operacyjny za ten okres wyniósł 33,7 mln zł, wobec 10,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy była na poziomie 82,6 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 32. proc.

Skorygowana EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła ponad 81 mln zł (wobec 118,5 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku). Na co złożyły się: wyniki energetyki wiatrowej – 40,5 mln zł (spadek o 19 mln zł), energetyki konwencjonalnej 34,9 mln zł (spadek o 14,4 mln zł), segmentu dystrybucji 8 mln zł (spadek o 3,9 mln zł), segmentu obrotu 1,7 mln zł (wzrost o 4,2 mln zł) oraz segmentu biomasy 0,8 mln zł (spadek o 3,5 mln zł).
Spółka zaznacza, że kontynuuje program oszczędnościowy w wyniku którego koszty operacyjne zredukowano w tym roku o 4 mln zł.

– Analizując tegoroczne wyniki Polenergii na szczególną uwagę zasługuje efekt lepszej wietrzności oraz utrzymania na bardzo dobrych poziomach dostępności turbin. Produkcja farm wiatrowych była aż o 16 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spółka po raz kolejny znacząco przekroczyła produktywność całej branży wiatrowej. Pomimo negatywnego wpływu wyższego podatku od nieruchomości w niektórych farmach wiatrowych, nadal nasze obiekty mają bardzo niskie koszty operacyjne, które w tym roku udało się dodatkowo obniżyć o 9 proc. Nasza optymalna baza kosztowo pozwala przynajmniej w części zniwelować utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów, co widać szczególnie w wyniku drugiego kwartału – komentuje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Pierwsze półrocze Polenergia zakończyła zyskiem netto w wysokości 1,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowała stratę w wysokości 25 mln zł. Skorygowany wynik netto za pierwsze półrocze wyniósł 4,8 mln zł, wobec 29 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku.