Wolak: Rowerami legalnie i bezpiecznie na wałach przeciwpowodziowych

26 marca 2014, 12:31 Drogi
Ewa Wolak

– W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pragnę przedstawić sprawozdanie o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dotyczy umożliwienia poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienia wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – rozpoczęła swoje wystąpienie w Sejmie pos. Ewa Wolak (PO) – poseł-sprawozdawca prezydenckiego projektu nowelizacji prawa wodnego.

Zdaniem posłanki projekt ustawy wychodzi naprzeciw ogromnemu oczekiwaniu środowisk rowerowych oraz samorządów, które chcą realizować inwestycje w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury rowerowej w naszym kraju. W projekcie ustawy dokonuje się zmian w ustawie o drogach publicznych, prowadzając definicję legalnej drogi rowerowej.

– Zgodnie z nią za drogę rowerową uważa się drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem – stwierdzała Wolak. – Projektowana regulacja jednocześnie zachowuje wszelkie zakazy mające na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem oraz służące ochronie przed powodzią. Projekt prezydencki wprowadza ułatwienia w wyznaczaniu turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz w budowie dróg rowerowych. Dotyczy to np. odstąpienia od procedury administracyjnego wyrażania zgody i przejścia do procedury zgłoszenia. Pozwoli to na sprawniejsze wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Według posłanki turystyka rowerowa doskonale wpisuje się w propagowaną przez Komisję Europejską politykę zrównoważonego rozwoju oraz nurt turystyki zrównoważonej, której podstawowym celem jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych postaw oraz zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego. Uprawiany przez rowerzystów sport jest promocją zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku w harmonii z naturą, a także mniejszej emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Polska z uwagi na piękno walorów przyrodniczych – piękna natura, krajobrazy – o niskim stopniu ingerencji człowieka oraz bogactwo śladów przeszłości ma wiele do zaoferowania miłośnikom turystyki rowerowej.

– Nowelizacja jest odpowiedzią na coraz większą popularność poruszania się rowerem zarówno na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, jak i na obszarach zurbanizowanych w pobliżu budowli wodnych – stwierdzała dalej Wolak. – Proponowane zmiany umożliwiają zainteresowanym podmiotom wyznaczanie ciągów komunikacji rowerowej, a zwłaszcza dróg rowerowych, w taki sposób, że przyczynią się one do poprawy skomunikowania niektórych obszarów, a także zachęcą dotychczasowych użytkowników samochodów do zmiany środka transportu.

– Procedowana nowelizacja ustawy nie prowadzi do automatycznego uczynienia zarządców czy właścicieli wałów odpowiedzialnymi za utrzymywanie dróg rowerowych – uważa Wolak. – Inwestycja musi być poprzedzona wcześniejszym uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jednym z takich warunków mogłaby być kwestia przejęcia odpowiedzialności za należyty stan utrzymania drogi oraz bezpieczeństwa na niej.

W opinii posłanki użyte w projekcie określenie „droga rowerowa” celowo umiejscowione zostało w ustawie o drogach publicznych, bowiem dzisiaj nie ma takiego pojęcia w znaczeniu inwestycyjnym. Uniemożliwiałoby to również zastosowanie do takiej inwestycji instytucji wywłaszczania. – W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa chciałabym rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie omawianego projektu ustawy wraz z poprawkami zgłoszonymi w podkomisji i komisji – zakończyła posłanka.