Zatwierdzono Program Inwestycyjny dla Północnej Obwodnicy Krakowa

26 sierpnia 2016, 13:45 Alert
Adamczyk ministerstwo infrastruktury i budownictwa
Źródło: MIB

Zatwierdzenie Programu oznacza zapewnienie finansowania dla prac przygotowawczych, które będzie prowadziła GDDKiA w Krakowie – inwestor zadania. Obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S52 19 maja 2016 roku została włączona do sieci dróg krajowych, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja północnego odcinka obwodnicy Krakowa o długości 14,9 km została zaplanowana na lata 2019-2022. Szacunkowy, łączny koszt inwestycji, to ponad 1,5 mld zł.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) jest bardzo ważną inwestycją o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Dzięki niej ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy miasta, odciążając autostradę A4. Natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4 już teraz przekracza 50 tys. pojazdów/dobę (na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r.), a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec – węzeł Kraków Sidzina przekracza 64 tys. poj./dobę. Okresowe natężenie ruchu (np. szczyty komunikacyjne, dojazdy do/z pracy, długie weekendy, wyjazdy świąteczne) jest jeszcze większe.

Możliwość skorzystania z północnego i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu pojazdom w kierunkach Katowice – Rzeszów.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7) co umożliwi przemieszczanie się również od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław) i wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Północna Obwodnica Krakowa przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę. Zdaniem ekspertów budowa obwodnicy będzie miała  duże znaczenie w kontekście działań, jakie od lat podejmowane są w Krakowie na rzecz redukcji smogu i pyłów zawieszonych z centrum miasta.

Szczegółowy zakres planowanych prac obejmuje:

  • budowę drogi ekspresowej S52 o łącznej długości 14,9 km od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica i dalej do węzła Kraków Mistrzejowice (Nowohuckiego), w tym: dostosowanie do parametrów klasy S na istniejącym odcinku węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) – węzeł Modlnica – na długości 2,3 km (Odcinek I),
  • roboty ziemne, nawierzchniowe (poszerzenie pasa awaryjnego o pełnej konstrukcji), prace rozbiórkowe, demontażowe i montażowe (bariery, ekrany akustyczne), roboty odwodnieniowe – dotyczy odcinka I,
  • budowę węzłów z drogami krzyżującymi się z POK – węzeł Wolbromski  zostanie ujęty do realizacji na etapie przetargu, jeśli do tego czasu planowana przez Województwo Małopolskie trasa Wolbromska wejdzie w fazę realizacji (tj. ogłoszony zostanie przetarg na roboty); w przeciwnym przypadku zostanie uwzględniona rezerwa terenu pod węzeł; węzeł Węgrzce (z obecną DK7), węzeł Batowice (na skrzyżowaniu z drogą powiatową),
  • budowę: 6 wiaduktów w ciągu POK, 4 wiaduktów nad POK, 3 mostów w ciągach dróg zbiorczych,
  • budowę dróg serwisowych,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, pasy zieleni izolacyjnej, przejścia dla zwierząt),
  • budowę urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, urządzenia sterowania ruchem),
  • przebudowę urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją (cieki wodne, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, kablowe i napowietrzne sieci teletechniczne) oraz budowę Obwodu Utrzymania Drogi  na węźle Modlnica.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa