Zawisza: PGNiG poprawia wyniki pomimo taniejącej ropy

14 sierpnia 2015, 07:02 Energetyka

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 1,9 mld zł zysku netto, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie ub.r., pomimo spadających cen ropy. Tak dobry wynik finansowy to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności w całej Grupie Kapitałowej.

Do końca I półrocza Grupa zrealizowała 87% oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Redukując trwale wydatki o 437 mln zł Spółka konsekwentnie prowadzi restrukturyzację GK PGNiG. „W związku z liberalizacją rynku gazu w Polsce PGNiG SA musi podjąć szereg działań, które mają przystosować Grupę Kapitałową do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku gazu. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia m.in. dzięki realizacji Programu Poprawy Efektywności, który jest elementem przyjętej i obowiązującej w PGNiG SA strategii na lata 2014-2022” – powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Grupa PGNiG zanotowała 24% wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 20 mld zł w pierwszym półroczu 2015 roku wobec 16,4 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku. Wzrost przychodów jest efektem wyższego wolumenu sprzedaży gazu związanego z realizacją obliga gazowego. W tym okresie Grupa sprzedała na Towarowej Giełdzie Energii ponad 4,5 mld m sześc. gazu wobec 0,24 mld m sześc. rok wcześniej.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 15%  do 3,99 mld zł wobec ok. 3,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 39% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie.

Na wyniki w I półroczu 2015 roku, podobnie jak i rok wcześniej, wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym głównie zawiązanie odpisów na majątku wydobywczym i poszukiwawczym oraz spisanie negatywnych odwiertów. Obciążyły one wynik operacyjny na 204 mln zł.

Wpływ spadających cen ropy naftowej na Segment Poszukiwanie i Wydobycie 

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w drugim kwartale 2015 wyniosły 1,3 mld zł, czyli o 27% mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk EBITDA osiągnął 664 mln zł w drugim kwartale 2015 roku – co oznacza spadek  o 19% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

Na wyniki segmentu wpływ miało zmniejszenie przychodów ze sprzedaży ropy o 300 mln zł przy spadających o ponad 30% cenach wyrażonych w PLN oraz utrzymaniu wolumenu sprzedaży. Ponadto na wynik segmentu wpływ miał również spadek przychodów z usług geofizycznych i wiertniczych o 96 mln zł do 99 mln zł.

Ujemna marża na sprzedaży gazu  

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w drugim kwartale 2015 roku wpływ miały m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży gazu segmentu OiM o 29% do 6,2 mld zł przy zmienionej strukturze i cenach sprzedaży (obligo gazowe). Przychody segmentu wzrosły o 24% do 6,6 mld zł.

Sprzedaż gazu Grupy PGNiG w drugim kwartale 2015 roku była na poziomie 4,8 mld m sześc. w porównaniu do 3,3 mld m sześc. w analogicznym kwartale 2014 roku. W podziale na poszczególne grupy odbiorców największy wzrost sprzedaży zanotowano w grupie TGE, co było związane z realizacją obliga gazowego. Ponadto najbardziej sprzedaż wzrosła do klientów PST oraz elektrowni i ciepłowni.

Import gazu przez PGNiG SA do Polski spadł o 4% do 2,5 mld m sześc. w drugim kwartale 2015 r. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, przy zmniejszonym o 0,3 mld m sześc. pozyskaniu z kierunku wschodniego i zwiększonym o 0,2 mld m sześc. z zachodu i południa. 

Wyniki Grupy PGNiG w I półroczu 2015 roku (mln zł)

I półrocze 2014 I półrocze 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 16 381 20 390 24%
Koszty operacyjne (14 212) (17 781) 25%
EBITDA 3 467 3 996 15%
EBIT 2 169 2 609 20%
Wynik netto 1 520 1 865 23%

 

Wyniki Grupy PGNiG w II kw. 2015 roku (mln zł)

II kw. 2014 II kw. 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 6 846 7 895 15%
Koszty operacyjne (6 235) (6 948) 11%
EBITDA 1 286 1 670 30%
EBIT 611 947 55%
Wynik netto 340 621 83%

 

Wpływ niższych temperatur na wynik segmentu Dystrybucja

Przychody segmentu Dystrybucja wzrosły o 12% do ponad 1 mld zł w drugim kwartale 2015 w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Wolumen dystrybuowanych gazów zwiększył się o 7,5% do 2 mld m sześc. w drugim kwartale ze względu na niższą o 0,3 stopnia C średnią temperaturę powietrza w tym kwartale wobec drugiego kwartału 2014 r., a zwłaszcza zimniejszy o 1,4 stopnia C kwiecień.

Poprawa wyniku segmentu Wytwarzanie dzięki niższym kosztom paliwa

W drugim kwartale 2015 roku wynik EBIDTA segmentu wzrósł o 42% do 102 mln zł. Poprawa jest efektem niższego poziomu kosztów paliw do produkcji ciepła i energii elektrycznej  mimo rosnących wolumenów wytwarzania. Sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycznej obniżyła się o 4% do 674 GWh w drugim kwartale 2015 roku, a sprzedaż ciepła wzrosła o 9% do 5,8 PJ.

***

22 czerwca br. Spółka zanotowała historycznie rekordowy kurs akcji, który wyniósł 6,95 zł. 4 sierpnia br. spółka wypłaciła także rekordowo wysoką dywidendę, płacąc akcjonariuszom po 0,20 gr za jedną akcję (całkowita kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 1,18 mld zł). W pierwszym półroczu br. spółka zanotowała także rekordowo niski poziom zadłużenia netto.

Pierwsze półrocze 2015 roku było okresem konsekwentnego wdrażania przyjętej w grudniu 2014 roku Strategii dla całej GK PGNiG. W tym czasie udało się m.in. wprowadzić lub uruchomić:

 • programy rabatowe dla klientów strategicznych (PGNiG SA) oraz klientów detalicznych (PGNiG OD), które stanowią element redefiniowania segmentu obrotu z orientacji monopolistycznej na prokliencką;
 • Program Poprawy Efektywności, który do połowy 2015 r. wygenerował oszczędności przekraczające 430 mln zł.
 • proces selekcji zagranicznych aktywów upstreamowych, zmierzający
  do akwizycji przez GK PGNiG;
 • proces selekcji aktywów ciepłowniczych, zmierzający do nabycia ich przez
  GK PGNiG;
 • renegocjacje warunków cenowych kontraktu długoterminowego z Gazprom Eksport oraz skierowanie do kontrahenta wezwania na arbitraż.
 • nowy model procesowy i organizacyjny działalności badawczo-rozwojowej w GK PGNiG
 • Poszukiwania i wydobycie:  w pierwszym półroczu 2015 roku realizowanych było 27 otworów (16 poszukiwawczo-rozpoznawczych i 11 eksploatacyjnych), a zakończono realizację 19 z nich. Sześć otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych (gazowe) zakończono wynikiem pozytywnym. Szacowane zasoby wydobywalne to około 3,5 mld m sześc. gazu (22,6 mln boe).

Źródło: PGNiG