Wygodniejsza podróż, sprawniejszy i szybszy ruch pociągów, a także poprawa bezpieczeństwa – takie będą efekty modernizacji stacji w Skierniewicach, prowadzonej na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Prace rozpoczęły się od budowy dodatkowego peronu. (więcej…)

Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Co ważne, uruchomienie tych stacji nie pociągnie za sobą zmiany częstotliwości kursowania pociągów na pierwszej linii metra. (więcej…)

PGE EJ 1, spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, finalizuje kolejny, ważny etap przygotowań do wyboru lokalizacji. Spółka opracowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – dokument niezbędny do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zamierza w najbliższych dniach złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedstawiciele PGE EJ 1 omówili założenia Karty z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych 27 – 28 lipca w Kopalinie i Brzynie.

Zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami ochrony środowiska, każdy duży projekt inwestycyjny musi zostać przeanalizowany pod kątem możliwego oddziaływania na ludzi i przyrodę. PGE EJ 1, jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie  procesu inwestycyjnego budowy elektrowni jądrowej, jest zobowiązana zbadać w tzw. procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki wpływ budowa i eksploatacja elektrowni będzie mieć na okolicznych mieszkańców i naturę. Przeprowadzone w tym celu badania i analizy mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni.

W celu wszczęcia procedury środowiskowej Spółka przygotowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). W dokumencie PGE EJ 1 przedstawiła informacje m.in. na temat skali i usytuowania inwestycji, ewentualnych wariantów jej realizacji, przewidywanej ilości wody
i surowców wykorzystywanych w trakcie budowy i eksploatacji obiektu, a także rozwiązań, które zostaną zastosowane dla ochrony środowiska.

Na obecnym etapie PGE EJ 1 rozważa trzy potencjalne lokalizacje elektrowni na terenie trzech pomorskich gmin: „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” w gminach Krokowa i Gniewino. Wszystkie te lokalizacje zostały objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, jako rozważane warianty alternatywne. Wszystkie warianty lokalizacyjne są objęte obecnie badaniami i analizą w zakresie potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 2000.

Treść oraz założenia Karty przedstawiciele Spółki przedstawili mieszkańcom gmin lokalizacyjnych. – KIP jest pierwszym oficjalnym dokumentem, przedstawiającym w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Chcieliśmy omówić zawarte w nim informacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – mieszkańcami, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi. Robimy to z własnej inicjatywy, poza formalną procedurą, aby zapewnić wszystkim dostęp do pełnej informacji o poszczególnych etapach projektu – wyjaśnia Maciej Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w PGE EJ 1. W najbliższych dniach  PGE EJ 1 złoży do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. KIP będzie stanowił załącznik do wniosku.

Na potrzeby opracowania Raportu o oddziaływaniu, Spółka wykona w rozważanych jako warianty alternatywne lokalizacjach dodatkowe badania środowiskowe, które potrwają minimum 12 miesięcy i obejmą pełen okres wegetacyjny. KIP zawiera propozycję szczegółowego programu badań oraz metodyki oceny oddziaływania na środowisko, które będą obecnie przedmiotem uzgodnień z GDOŚ a także opiniowania w procedurze transgranicznej.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazana zostanie preferowana lokalizacja elektrowni oraz lokalizacja alternatywna. Powinny one być znane pod koniec 2017 r. Treść Raportu GDOŚ podda formalnym konsultacjom społecznym oraz międzynarodowym. Po zakończeniu procesu opiniowania i uzgodnień, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podejmie decyzję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla jednej z rozważanych lokalizacji.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz ogólnej opinii Prezesa PAA dot. lokalizacji, PGE EJ 1 wystąpi do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji. Dysponując tymi postanowieniami inwestor będzie mógł zwrócić się do Ministra Gospodarki o tzw. decyzję zasadniczą dla inwestycji.

Źródło: PGE EJ 1

W przyszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci niemal 4,6 mld zł. Celem strategicznym Funduszu jest zwiększenie elastyczności oferty i rozwijanie form finansowania korzystnych dla szerokiego grona beneficjentów.
(więcej…)

135 nowych stojaków dla rowerów przy stacjach i przystankach – tyle zyskają rowerzyści na Mazowszu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły montaż stojaków w tym regionie. Do końca roku podobne udogodnienia znajdą się w blisko 300 lokalizacjach w całej Polsce. Dzięki temu, aktywni pasażerowie będą mogli zostawić swój rower przy stacji i przesiąść się do pociągu. (więcej…)

1273 biletomaty funkcjonują już w autobusach należących do Miejskich Zakładów Autobusowych. To oznacza zakończenie całej planowanej inwestycji – urządzeń nie zamontowano tylko w pojazdach przeznaczonych w najbliższym czasie do kasacji. (więcej…)

Za ponad 100 milionów złotych Polskie Linie Kolejowe zmodernizują perony i tory na stacji w Gliwicach. Podróżni będą korzystać z nowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych peronów, przejść podziemnych oraz systemu informacji pasażerskiej. Wyremontowany zostanie także budynek dworca. To wspólna inwestycja PKP S.A. oraz PKP PLK o łącznej wartości 136 milionów złotych. (więcej…)

(Rosinvest/Wojciech Jakóbik)

Rosyjski rząd informuje, że doszedł do porozumienia z Ankarą dotyczącego obniżki cen dostaw gazu ziemnego dla tureckiego BOTAS-u od Gazpromu. Odpowiednie dokumenty mają zostać niebawem podpisane. (więcej…)

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślił wagę współpracy Unii Europejskiej z Azerbejdżanem w energetyce.
(więcej…)