Ministerstwo Środowiska chce zwiększyć efektywność segregacji odpadów

1 grudnia 2016, 17:00 Alert
śmieci, odpady, środowisko

Polska w rankingu poziomu recyklingu państw UE klasyfikuje się dużo poniżej średniej unijnej. Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które zmniejszą liczbą odpadów trafiających na wysypisko i zachęcą mieszkańców do bardziej efektywnej segregacji.

– Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska regulacje mają sprawić, aby na wysypiska trafiało ich jak najmniej – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w odniesieniu do wysokości stawek opłat za składowanie odpadów. To kolejny krok, który ma na celu wspieranie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych wynosi zaledwie 32% i znacznie odbiega od średniej UE (Niemcy 63,8%, Austria 56,3%, Belgia 55,1%, Szwajcaria 53,5%.)

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Jakie zmiany?

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę stawek opłat za składowanie wybranych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać na składowisko, takich jak:

  • odpady komunalne (w szczególności zmieszane),
  • odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady opakowaniowe, w tym m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Stanowią one cenny surowiec, który zamiast na trafić na wysypisko, może być powtórnie wykorzystany.

Zmiany  dotyczą 87 rodzajów odpadów (spośród 919) i wejdą w życie w 2018 roku.

Zmiana stawek opłat będzie stopniowa – w 3-letniej perspektywie czasowej (do roku 2020). Docelowa stawka opłaty w roku 2020 wyniesie 270 zł za umieszczenie 1 tony odpadów na składowisku.

W ocenie ministerstwa wprowadzenie nowych stawek zapewni zwiększenie recyklingu odpadów a tym samym zachęci odbiorców do bardziej efektywnej segregacji odpadów na cztery a nie na dwie frakcje (suche mokre). Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu ww. 4 frakcji wyniósł tylko 26%. Ponadto nowe regulacje będą sprzyjały prawidłowym zachowaniom podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami i będą przeciwdziałały składowaniu na wysypiskach odpadów niebezpiecznych dla środowiska  np. elektrośmieci.

Kogo dotyczą zmiany?

Opłata za składowanie odpadów jest ponoszona przez podmiot zarządzający składowiskiem. Dotyczyć będzie zatem przedsiębiorców kierujących do składowania odpady, które w ogóle nie powinny trafić na wysypiska.

Projektowana regulacja nie będzie mieć bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór śmieci. W przypadku gmin, w których mieszkańcy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, opłata nie będzie mieć nawet pośredniego przełożenia na budżet gospodarstw domowych.

– Ważne jest prawidłowe zarządzanie przez gminy gospodarką odpadami komunalnymi oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców w selektywne zbieranie odpadów. Takie działanie ma także kluczowe znaczenie  dla zmniejszenia marnotrawstwa surowców w naszym kraju – mówi wiceminister Mazurek.

Źródło: Ministerstwo Środowiska