Konsultacje publiczne PPEJ: Atom w Polsce ma więcej zwolenników niż przeciwników

8 października 2020, 13:30 Alert
Taishan NPP EDF
Elektrownia jądrowa Taishan. Fot. EDF

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności lobbingowej oraz innych aktów prawnych, siódmego sierpnia ministerstwo klimatu skierowało do opinii i konsultacji publicznych projekt aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Liczne głosy za budową polskiej elektrowni jądrowej

Ministerstwo poprosiło o konsultacje 69 instytucji, w tym osiem związków zawodowych i pracodawców oraz 61 innych podmiotów (wśród nich były również organizacje ekologicznych).

Termin zgłaszania uwag minął 21 sierpnia. W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu w sumie zgłosiło 88 podmiotów, w tym podmioty spoza Polski. Łączna liczba uwag do projektu, w tym głosów poparcia i sprzeciwu dla wdrożenia programu energetyki jądrowej w Polsce, wynosiła 539.

W wyniku konsultacji publicznych ministerstwo klimatu zebrało oraz przeanalizowało wszystkie wysłane przez zainteresowane podmioty propozycje uwag do projektu oraz odniosło się do nich. Zakres przedmiotowy przesyłanych uwag był szeroki i dotyczył samego projektu jak również ogólnego stosunku do energetyki jądrowej.

W konsultacjach pojawiły się liczne głosy zwolenników projektu PPEJ. Główną osią tych komentarzy i spostrzeżeń jest rola, jaką energetyka jądrowa odgrywa w walce ze zmianami klimatycznymi z uwagi na bezemisyjny cykl pracy oraz inne korzyści dla środowiska (np. ochrona bioróżnorodności w porównaniu do innych źródeł). Zwracano uwagę także na przyczynienie się energetyki jądrowej do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, jakie wiążą się z wdrożeniem tej technologii, m.in. wskazywano na pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu, jak również możliwości związane z zaangażowaniem polskich firm w realizację projektu. Kierunkowemu poparciu dla rozwoju energetyki jądrowej wyrażanemu w stanowiskach ww. organizacji często towarzyszyły uwagi merytoryczne dotyczące bezpośrednio dokumentu, bądź uwagi ogólne dotyczące szerszego wymiaru polityki energetycznej i klimatycznej, jak np. konieczność oparcia miksu energetycznego na energetyce jądrowej w podstawie systemu z zagwarantowaniem równie istotnej roli OZE. Nie brakowało sugestii przyspieszenia działań w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Przeciwnicy wdrożenia energetyki jądrowej domagali się przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu PEJ, podnosili, że informacje nt. istotnych czynników wpływających na środowisko (np. wydobycia uranu, składowania odpadów promieniotwórczych) są niewystarczające oraz podnosili brak zasadności wprowadzania energetyki jądrowej. 

Oddzielną grupę stanowiły uwagi niekwestionujące Programu PEJ jako całości, ani ogólnej idei wdrożenia energetyki jądrowej, ale odnoszące się do poszczególnych elementów dokumentu. Uwagi te dotyczyły zarówno proponowanego harmonogramu wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej, jak i kwestii technicznych, szczególnie tych zawartych w procesie wyboru technologii, wyboru partnera strategicznego, kwestii cyklu paliwowego, kwestii należytych środków ochrony środowiska. Uwagi dotyczyły także rozwoju kadr oraz infrastruktury krajowej na potrzeby energetyki jądrowej (przy wskazaniu dróg rozwoju krajowego systemu energetycznego na jej potrzeby), kwestii wsparcia krajowego przemysłu w przygotowaniach do udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz roli instytucji dozoru jądrowego w Polsce.

Dużo uwag dotyczyło kwestii założeń do analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Znaczna ich część miała charakter redakcyjny lub była związana z czytelnością dokumentu i została uwzględniona w zależności od stopnia zasadności. Część uwag dotyczyła również aktualności wybranych danych systemowych związanych ze strukturą mocy wytwórczych w pierwszych latach prognozy, założeń makroekonomicznych (głównie zakresie ścieżek cenowych uprawnień do emisji CO2), założeń dla poszczególnych scenariuszy (np. paliwo podstawowe dla bloku C elektrowni w Ostrołęce) oraz zbieżności z pozostałymi dokumentami strategicznymi PL (scenariusz strategiczny został dostosowany do zaktualizowanych projekcji PEP2040).

Ministerstwo klimatu

Nowacki: Atom to projekt skali podobnej do offshore. Da najtańszą energię