Rząd kasuje aukcje OZE

2 października 2017, 06:30 Alert

Aukcja zaplanowana na 2 października br. nie odbędzie się. Nie odbędą się też kolejne aukcje w 2017 r. na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – informuje nasz portal Barbara Adamska, ekspert w zakresie energetyki rozproszonej z firmy ADM Poland.

Jest to konsekwencja wejścia w życie w dniu 29 września 2017 r. procedowanych w trybie pilnym i nieprzewidujących vacatio legis rozporządzeń Rady Ministrów:  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820).

Jak pisze Barbara Adamska, do dnia dzisiejszego Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził lub ogłosił aukcje wpisane w pierwszych pięciu ustępach artykułu 1 rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na 2017 r. przed jego zmianą. Ustępów jest 13. Kolejny ustęp 6 wskazywał aukcję „dla wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy”. Kolejnych 7 ustępów wskazywało kolejne aukcje dla wytwórców w instalacjach nowych, które wytworzyły energię po raz pierwszy po zamknięciu aukcji, Szansę na wsparcie w tych aukcjach mieli inwestorzy m.in. w elektrownie wodne, biomasowe, biogazowe, jak też w instalacje wykorzystujące do produkcji energii  odpady przemysłowe i komunalne, które ulegają biodegradacji.

Wobec brzmienia powołanych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie odbędą się trzy aukcje ogłoszone w dn. 23 sierpnia 2017 r. ani też kolejne w 2017 r. – podaje Adamska.