Będzie nowelizacja prawa energetycznego. Ma wzmocnić rolę prezesa URE

22 stycznia 2020, 06:45 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

W pierwszym kwartale 2020 roku rząd ma przyjąc Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Cel nowelizacji

Za opracowanie i przedłożeniu projektu rządowi jest odpowiedzialne Ministerstwo Aktywów Państwowych w osobie wiceministra Tadeusza Skobla. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał br.

Zmiana przepisów ma między innymi umożliwić wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej.

Jak uzasadniono celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora.

Wzmocnienie roli prezesa URE

Nowelizowane przepisy dotyczą miedzy innymi naboru na Prezesa URE, który ma przeprowadzać zespół powołany przez ministra właściwego do spraw energii. Ponadto prezes URE ma wykonywać swoje zadania przy pomocy dwóch wiceprezesów URE.

Projekt ma zawierać regulacje wzmacniające kompetencje nadzorcze Prezesa URE nad rynkiem paliw ciekłych w celu zapobiegania sygnalizowania przez ten organ nieprawidłowościom.

Zgodnie z planowaną nowelizacją prezes URE ma być organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych.

Planowana nowelizacja zakłada także, że Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zobowiązać strony umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego do jej zmiany, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom.
Zgodnie z nowelizacją, prezes URE będzie miała uprawnienia do cofnięca koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Planowane jest również wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, co ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców.

Nowelizacja ma również stworzyć podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego, a także wprowadzi obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.

Planowane zmiany mają także wprowadzić podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii

Nowelizacja ma wprowadzać też zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji oraz obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizacji zadań publicznych.

Zmienione przepisy mają także wprowadzać systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania. Zgodnie z nimi wprowadzony zostanie obowiązek instalacji do końca 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu dla co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do danego operatora.

Nowelizacja zakłada tez powołanie Operatora Informacji Rynku Energii którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii. Projekt ustawy dokonuje też rozdziału przepisów dotyczących systemu pomiarowego i centralnego systemu informacji rynku energii.

CIRE.pl