Bogdanka z odnowionymi certyfikatami ISO

3 lipca 2015, 08:32 Alert

(Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA)

Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

W maju br. LW Bogdanka poddała się kontroli auditowej na zgodność z normami ISO i funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Nasza kopalnia od kilku lat posiada certyfiakaty zgodności z ISO w zakresie norm ISO 9001, 14001 i 18001 a także certyfikat zgodności z normą brytyjską BS OHSAS 18001.

Tegoroczny audit, oprócz potrzeby weryfikacji procedur wewnętrznych opisanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania BHP, jakością i środowiskiem miał na celu odnowienie dotychczasowych certyfikatów, które wygasły z dniem 31.05.2015.

W tym roku jednostka auditującą była firma Burau Veritas Certification Polska. W zakresie auditu było:

 • potwierdzenie zakresu systemu i jego kompletności,
 • potwierdzenie, że system zarządzania spełnia wszystkie wymagania normy odniesienia,
 • potwierdzenie, że istnieje odpowiedniość systemu do zakresu certyfikacji,
 • potwierdzenie, ze system zarządzania jest skutecznym narzędziem realizacji polityki osiągania celów organizacji i ciągłego doskonalenia,
 • udzielenia rekomendacji do decyzji o certyfikacji.

We wnioskach z tego badania (Raport z Auditu 8656199), zespół auditorów potwierdził, że organizacja utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm odniesienia. Organizacja zademonstrowała zdolność systemu do osiągania celów w zdefiniowanym zakresie systemu.

 • Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania
 • Audit potwiedził, że system zarządzania odpowiada wymaganiom normy i daje dowody skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak również ciągłego doskonalenia
 • Na podstawie przeprowadzonego auditu na miejscu oraz uzyskanych dowodów, Auditor rekomendował do certyfikacji.

Tym samym LW Bogdanka S.A. w podsumowaniu stała się posiadaczem odnowionych certyfiaktów (w zakresie: wydobycie, produkcja i sprzedaż węgla handlowego):

 • system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy zgodny z normą brytyjska BS OHSAS 18001:2007
 • zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004

W raporcie znalazły się również dobre praktyki, które zaobserwowali audytorzy:

 1. Różnorodność szkoleń i przeznaczane na ten cel zasoby finansowe. Kultura obsługi pracowników.
 2. Nadzorowanie infrastruktury budowlanej i urządzeń produkcyjnych,
 3. Realziacja prac szczególnie niebezpiecznych i jej dokumentowanie,
 4. Nadzorowanie sprzętu Stacji Ratownictwa Górniczego; przeglądy, wzorcowanie przyrządów pomiarowych itd.
 5. Nadzorowanie sprzętu ochrony osobistej,
 6. Dokumentowanie wypadków i formułowanie działań powypadkowych zapobiegających możliwości ich ponownego wystąpienia,
 7. Szczegółowe wymagania techniczne w zamówieniach od urządzeń po odzież roboczą,
 8. Wielowariantowa koncepcja dotycząca zagospodarowania niecek osiadania terenu,
 9. Strategia Społecznej Odpowiedzialności na lata 2014 – 2017 określająca między inymi cele środowiskowe dotyczące: gospodarki złoża, zużycia energii elektrycznej, wykorzystania wód z odwadniania górotworu, gospodarki odpadami.

W obszarach do doskonalenia wykazana została konieczność doprecyzowania w dokumentacji systemowej sposobu nadzoru nad dostawcami.