CEEP: Imponujące rezultaty transgranicznej współpracy energetycznej w Europie Środkowej

8 listopada 2018, 11:00 Alert
Marosz Szefczowicz CEDE 2018 CEEP
Źródło: CEEP

Kraje Europy Środkowej osiągnęły znaczące wyniki w dziedzinie transgranicznej współpracy energetycznej, w sektorach energii elektrycznej i gazu. Głównym motorem postępu jest poprawa powiązań infrastrukturalnych oraz integracja rynków. Dokonano również znaczącego postępu w synchronizacji Krajów Bałtyckich z kontynentalną siecią europejską. Co więcej, dzięki liberalizacji procesów i systemu prawnego, handel transgraniczny w regionie dynamicznie się rozwija. Takie były konkluzje trzeciego Środkowoeuropejskiego Dnia Energii, który odbył się 5 listopada w Brukseli.

Wice-prezydent Komisji Europejskiej do spraw Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič podkreślił znaczenie ściśle zintegrowanego jednolitego rynku energetycznego UE dla osiągnięcia niskoemisyjnego rynku przyszłości. Spełnienie tego warunku jest konieczne, by zmierzyć się z wyzwaniami XXI wieku; przede wszystkim zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem i modernizacją całej ekonomii. Żaden kraj UE samotnie nie sprosta tym wyzwaniom: ani na Zachodzie, ani na Wschodzie. Konieczna jest współpraca między regionami.

Biorąc pod uwagę wysoki stopień powiązania i integracji rynków między krajami Europy Środkowej, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP, Prof.Leszek Jesień, podkreślił wagę współpracy w sektorze energii elektrycznej, na przykładzie Regionalnych Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa (RSC). „Współpraca między regionami powinna przebiegać oddolnie. Wsparcie i koordynacja ze strony UE stanowią jeden z głównych czynników wspomagających te działania. Jednakże elastyczność pozostaje kluczowym elementem umożliwiającym rozwój współpracy. Z drugiej strony, obowiązki i środki nałożone administracyjnie nie gwarantują osiągnięcia upragnionych rezultatów”.

„Agenda regionalnej współpracy Europy Środkowej staje się coraz bardziej ambitna. Pierwotnie skupiała się on przede wszystkim na wzajemnym połączeniu infrastruktury gazowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Aktualnie jej celem, w coraz większym stopniu, jest odpowiednie zarządzanie dystrybucją energii elektrycznej oraz rozwijanie inteligentnych rozwiązań i innowacji wspierających opłacalną transformację energetyczną w regionie” podkreślił Prof. Jerzy Buzek, Członek Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komisji ITRE.

Członkowie CEEP oraz pozostali zainteresowani z EU-11, którzy brali udział w konferencji na wysokim szczeblu, debatowali na temat różnych aspektów współpracy oraz nad jej zakresem. Podkreślano wagę odpowiedniego zarządzania siecią dystrybucyjną, delimitacji stref cenowych ,poprawy koordynacji handlu transgranicznego oraz potrzebie zapewnienia odpowiednich ram instytucjonalnych, na szczeblu UE. Uczestnicy zasadniczo zgodzili się, że najefektywniejsze rozwiązania problemów związanych z przesyłem i dostawą energii elektrycznej nadają się do wdrożenia głównie na poziomie regionalnym.

„Współpraca regionalna stanowi kluczowy element Polityki Energetycznej UE i stanowi niezbędny krok milowy do ustanowienia prawdziwego Wewnętrznego Rynku Energii. Dzięki współpracy regionalnej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), kraje Europy Środkowej pogłębiają wzajemne powiązanie i elastyczność funkcjonalną na wybranych rynkach. Złożone i wymagające dużego zaangażowania projekty oraz inicjatywy w regionie stanowią korzyść nie tylko dla krajów Europy Środkowej, ale w konsekwencji, również dla całego Rynku Energii Unii Europejskiej” – skomentował Dominique Ristori, Dyrektor Generalny DG Energy.

Środkowoeuropejski Dzień Energii pokazał jak potrzebne są dyskusje na temat regionalnych problemów i wyzwań. Podczas wydarzenia mówcy skupiali się na bieżących i przyszłych projektach łączenia rynków i poprawy konkurencyjności. „Musimy pamiętać, że nie zakończyliśmy jeszcze wszystkich projektów. Nadal potrzebujemy finansowego wsparcia UE w formie CEF oraz innych mechanizmów finansowania, dla rozwoju nowej infrastruktury. Dlatego też w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej UE, odpowiednie fundusze na ten cel powinny zostać zagwarantowane” podsumował Maciej Jakubik, Dyrektor Wykonawczy CEEP.

Środkowoeuropejski Dzień Energii 2018 został zorganizowany przez Central Europe Energy Partners we współpracy z Komisją Europejską (DG Energy), ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i pod patronatem Prezydencji Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej, dnia 5 listopada w Brukseli. Trzecia edycja konferencji została przygotowana we współpracy z partnerami z Czech (Uniwersytet Masaryka), Węgier (REKK), Litwy (Uniwersytet Vytautas Magnus), Polski (Instytut Sobieskiego), Rumunii (Rumuńskie Centrum Energii), Słowacji (SFPA), Bułgarii (Centrum Studiów nad Demokracją) oraz Chorwacji (Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych).

CEEP