Konsorcjum Comarchu porozumiało się z Tauronem

5 czerwca 2018, 12:45 Alert

Konsorcjum, którego liderem jest Comarch, a jednym z członków spółka zależna Apatora, zawarło ugodę z Tauron Dystrybucja – podał Comarch w komunikacie. Zgodnie z ugodą Tauron Dystrybucja obniżył żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy z kwoty 30,2 mln zł do 11,1 mln zł. Kary zostaną uregulowane przez Apator Rector.

W październiku 2017 r. Comarch otrzymał do Tauronu Dystrybucja notę obciążeniową wzywającą członków konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe oraz Eurosystem) do solidarnej zapłaty kwoty 30,2 mln zł za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Zgodnie z zawartą ugodą Tauron zweryfikował żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu etapu 2, etapu 3 i paszportyzacji do kwoty 11,1 mln zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych. Ponadto, konsorcjum wykona na rzecz Tauronu dodatkowe zadania za wynagrodzeniem w kwocie prawie 24 mln zł.

Comarch podał, że zgodnie z postanowieniami zawartej ugody, kary z ugody będą podlegały rozliczeniu poprzez potrącenie umowne z wierzytelnościami konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac i usług.

„Jednocześnie w dniu 5 czerwca 2018 roku Comarch zawarła z Apator Rector porozumienie, w którym Apator Rector zobowiązała się zwolnić Comarch z obowiązku świadczenia na rzecz Tauron kar umownych wynikających z ugody, jak również, zrzekła się wobec Comarch roszczeń z tytułu wykonania ugody. Apator Rector zobowiązała się ponadto w zawartym porozumieniu do wykonania dodatkowych prac i usług wynikających z zawartej z Tauron ugody” – napisano w komunikacie.

Strony podjęły działania mające na celu zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd.

Polska Agencja Prasowa