Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie

16 lipca 2015, 10:00 Drogi
logo_mir

Przepisy rozporządzeń pozwolą na dopuszczenie do ruchu nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich UE.

Przygotowane w MIiR, w celu umożliwienia rejestracji samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające:

  • rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach,
  • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

zostały podpisane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych pojazdów zostało dodatkowo podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.

Projekty te 14 lipca 2015 r. zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji celem ich opublikowania. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie:

  • świateł zewnętrznych,
  • lusterek wstecznych,
  • prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph).

Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce.

Przepisy umożliwiające rejestrację pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie zostały opracowane w celu wypełnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11.

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu zostały określone w oparciu o analizę wyroku ETS oraz po dokonaniu oceny stanu prawnego obowiązującego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenia zostały ponadto poddane procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej. Notyfikacja daje możliwość wszystkim krajom członkowskim UE zaopiniowania nowych przepisów technicznych nie będących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju