Dwie z trzech ustaw dla energetyki wracają do Sejmu

28 grudnia 2015, 08:15 Alert

(Teresa Wójcik)

W miniony czwartek  (24.12)  wczesnym rankiem Senat przyjął trzy uchwały dotyczące  trzech ustaw z sektora energetyki.

Po dyskusji i wyjaśnieniach sekretarza stanu Ministerstwa Energii, wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, senatorowie – na wniosek senatora-sprawozdawcy Adama Gawędy –   przyjęli bez poprawek ustawę zmieniającą ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Akt przyjęto 86 głosami  bez żadnego głosu sprzeciwu i bez wstrzymujących się. Ustawa będzie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

W dyskusji podjęte były kwestie deputatu węglowego i jednorazowych odpraw pieniężnych.  Zostały wyjaśnione przez wiceministra – odprawy będą obejmowały głównie pracowników administracji, a także pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Pytano też o perspektywiczny, strategiczny plan dla górnictwa węgla kamiennego. Wiceminister zapowiedział, że taki plan szczegółowo ma być przedstawiony stronie społecznej na przełomie lutego i marca. Obecnie trwa zapowiadany przez PiS w programie wyborczym  audyt  wszystkich kopalń – wiceminister przekazał Senatowi, że „ trwa analizowanie sytuacji w każdej kopalni z osobna – i w Kompanii Węglowej, i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, i w Katowickim Holdingu Węglowym. Zapoznajemy się z danymi dotyczącymi każdej kopalni, każdej ściany, przygotowania ściany. Analizujemy, jaki jest dostęp do złoża, ile jeszcze mamy decyzji WUG, jeśli chodzi o możliwości wydobycia, jaki jest koszt wydobycia węgla z danej ściany, jaki jest sort węgla, jakie jest zasiarczenie, CO2, no, wszystkie parametry. Badamy, kto jest odbiorcą tego węgla, jakie są problemy ze sprzedażą węgla, jeśli chodzi o polski sektor energetyczny, o rynek wewnętrzny, elektrociepłownie, odbiorców indywidualnych. Jeśli chodzi o eksport, to dzisiaj najwięcej danych posiadamy w przypadku Kompanii Węglowej. Sytuacja w Jastrzębskiej jest najtrudniejsza do oceny, mamy nadzieję, że otrzymamy dane w styczniu, chociaż zarząd mówi, że będzie to trudne, więc będzie to pewnie na początku lutego”.

Dwie pozostałe ustawy dotyczące sektora energetycznego wobec wniesienia poprawek muszą wrócić do Sejmu.

Do ustawy nowelizującej ustawę o efektywności energetycznej  wniesiona została jedna poprawka. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowała skreślenie  w art. 1, punkuty 1 i 2. Senator sprawozdawca, Adam Gawęda, poinformował, że w dyskusji nad  tą ustawą w Komisji „padły spostrzeżenia dotyczące ryzyka” poważnej przeszkody prawnej  ( a nawet niekonstytucyjności) przy „sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu,  w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jak również definicja dotycząca kwoty transakcji odbiorcy końcowego”.  Senat  jednogłośnie przyjął poprawkę, a także jednogłośnie przyjął ustawę z poprawką. W związku z tą uchwałą, ustawa nowelizująca ustawę o efektywności energetycznej wraca do Sejmu, gdzie będzie rozpatrzona przez sejmową Komisję do Spraw Energetyki i Skarbu Państwa, a następnie trafi pod obrady Sejmu.

Poprawka o odrzucenie dotyczy następującego fragmentu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Art. 1:  

1) w art. 3 w pkt 14 kropkę zastępuję się średnikiem oraz dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) przywóz – sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.”;

2) w art. 12: a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) kwoty transakcji zakupu gazu ziemnego, zrealizowanego za dany rok, w którym obowiązek jest realizowany, w przypadku odbiorcy końcowego przywożącego gaz ziemny w celu zużycia go na własne potrzeby”, b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący przywozu gazu ziemnego, w odniesieniu do transakcji zakupu gazu ziemnego w celu zużycia go na własne potrzeby.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Kwotę transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pomniejsza się o: 1) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem zużycia tego gazu przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 3; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397 oraz z 2015 r. poz. 151 i 1069. 2 2) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne.”;

Trzecia ustawa energetyczna, nowelizująca ustawę o OZE,  została w Senacie uzupełniona czterema poprawkami senackiej  Komisji Gospodarki Narodowej I Innowacyjności. Poprawka nr 1 dotyczy daty wejścia w życie nowelizacji tej ustawy. W art. 1 pkt. 4, w art. 222 zamiast  „30 czerwca 2016 r.” byłoby „1 lipca 2016 r.”.

Poprawka nr 2  jest bardzo ważna dla prosumentów. Ma na celu utrzymanie dotychczasowego terminu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów związanych z możliwością korzystania z 6-miesięcznego okresu bilansowania energii w sieci, to jest art. 41 ust. 14 i 19. Jest to zmiana związana z wytwarzaniem energii elektrycznej w mikroinstalacji na własne potrzeby. Wprowadzenie zmiany jest spójne z obowiązującymi już przepisami art. 4 i 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o OZE, które wprowadzają uproszczenia dla prosumentów wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Jak wynika z uzasadnienia, celem projektu ustawy jest również odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4.

Poprawka nr 3: w art. 2 pkt 1, w lit. a, w ust. 1c po wyrazach „elektrycznej wytworzonej”, dodaje się wyrazy „od dnia 1 stycznia 2016 r.”. Jest to poprawka doprecyzowująca, chodzi o to, aby nie było dowolności interpretacyjnej, co do tego, od kiedy wchodzi w życie wsparcie skorygowane współczynnikiem 0,5 do świadectw pochodzenia.

Poprawka nr 4 dotyczy art. 4. i powoduje, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie odpowiedniego artykułu w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednich artykułów tej ustawy.

W dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  poruszono również temat koniecznej w przyszłości kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, dotyczącej podjęcia problemu szkodliwości farm wiatrowych znajdujących się w bezpośredniej bliskości zabudowy mieszkalnej. Zdaniem senatorów, problem wymaga szerszego podejścia.

Na plenarnym posiedzeniu Senatu ustawa i poprawki nie były dyskutowane. Za uchwałą akceptującą ustawę nowelizującą ustawę o OZE wraz z czterema poprawkami głosowało 86 senatorów, wstrzymał się senator Leszek Czarnobaj (PO).

Ustawa wraz z poprawkami wraca do Sejmu, gdzie trafi najpierw do sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.